* Xin mời vào mục Văn bản PL để tải về nội dung các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp. 

* Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 khóa XIV HĐND Thành phố (Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8)

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8

HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIV

(Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 07/12/2013)

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ

* Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội (Tài liệu)

* Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố (Tài liệu)

* Tổng hợp câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp ngày 05/12/2013 (Câu hỏi chất vấn; Trả lời chất vấn)

* Báo cáo bổ sung, giải trình; báo cáo và dự thảo nghị quyết  tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 cập nhật ngày 01/12/2013 (Báo cáo bổ sung, giải trình; Báo cáo KTXH; Dự thảo Nghị quyết)

* Lưu ý: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Trường nghề đã có thay đổi cập nhật mới ngày 29.11.2013

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND

1. Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 (tải về)

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, Kế hoạch năm 2014 (tải về)

3. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố (phần 1phần 2 )

 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 8

 I. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND TP TRÌNH:

1.1 Báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2014 của thành phố Hà Nội. (tài liệu)

1.2 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Hà Nội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. (tài liệu)

1.3 Báo cáo tình hình thực hiện kết luận tại phiên chất vấn của Chủ tịch HĐND TP kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội. (tài liệu)

1.4 Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. (tài liệu)

1.5 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 của thành phố Hà Nội. (tài liệu)

1.6 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2014. (tài liệu)

1.7 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. (Tờ trình, Dự thảo NQ, phụ lục, Bảng 1-5, Bảng 6, Bảng 7, Bảng 8, Bảng 9, Bảng 10)

1.8 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy hoạch đê điều thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030. (tài liệu)

1.9 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030. (tài liệu 1, tài liệu 2, Dự thảo NQ, Quy hoạch)

1.10 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. (Tờ trình, dự thảo NQ)

1.11 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Tờ trình, Dự thảo NQ, Mục lục, Danh mục đặt tên, Danh mục kéo dài)

1.12 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hóa phi vật thể (theo Luật Thủ đô). (Tờ trình, Dự thảo NQ, Danh mục: Phố cổ, Làng cổ, Làng nghề, Biệt thự cũ, Công trình kiến trúc, Di sản văn hóa phi vật thể)

1.13 Tờ trình và dự thảo NQ chính sách hỗ trợ vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, phát triển làng nghề và nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2014-2020. (tài liệu)

1.14 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (Tờ trình, Dự thảo NQ)

 II. TÀI LIỆU KỲ HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình, Dự thảo NQ)

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2014 (Tờ trình, Dự thảo NQ)

* BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

1. Báo cáo kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. (Báo cáo; Đề xuất kiến nghị của quận, huyện)

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. (Tài liệu)

3. Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô trước kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố. (Tài liệu)

** BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ VỀ: 

1. Báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2014 của thành phố Hà Nội. (Tài liệu)

2. Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết HĐND về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội” (Tài liệu)

3. Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố. (Tài liệu)

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. (Tài liệu)

5. Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết HĐND về “Quy hoạch đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. (Tài liệu)

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô. (Tài liệu)

7. Tờ trình, Quy hoạch và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (Tài liệu)

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. (Tài liệu)

9. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế năm 2014 của thành phố Hà Nội. (Tài liệu)

 

11. Tình hình chấp hành pháp luật năm 2013. (Tài liệu)

 III. BÁO CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, TÒA ÁN NHÂN DÂN; THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ HÀ NỘI

1. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014. (tài liệu)

2. Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014. (tài liệu)

3. Thông báo của Ủy ban MTTQ Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2013, nhiệm vụ năm 2014.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
714 người đã bình chọn
Thống kê: 4.860.450
Online: 30