*** Tài liệu phục vụ TXCT của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII sau kỳ họp thứ 14

1. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII

2. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XIII

---------------------------------------------------------------

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII

A. Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện những nội  chủ yếu trong các kết luận của Chủ tọa kỳ họp, kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, kiến nghị của cử tri và tiếp công dân theo vụ việc của Thường trực HĐND Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. (Phần 1, phần 2)

 B. Công văn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội

I. Tài liệu do UBND trình

1. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2016 của thành phổ Hà Nội.  (Báo cáo KTXH - bản tóm tắt; Bản PDF)

2. Báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội.

3. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015, phương hướng, nhiệm vu năm 2016.

4. Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 của thành phố Hà Nội, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

5. Báo cáo về công tác điều hành của UBND Thành phố.

6. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố (file 1, file 2).

7. Báo cáo thực hiện Luật Thủ đô (theo quy định tại mục 2, điều 25, Luật Thủ đô).

8. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội.(Dự thảo Nghị quyết)

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. (file 1, file 2, file 3)

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020. (Tờ trình, dự thảo Nghị quyết)

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố (Tờ trình; dự thảo Nghị quyết).

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hả Nội.

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thực hiện Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ) và thông qua kế hoạch sử dụng đất thảnh phố Hà Nội thời kỷ 2016-2020. (Tờ trình; dự thảo Nghị quyết); Báo cáo giải trình của UBND (file 1; file 2)

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn thuộc thẳm quyền của HĐND thành phố Hà Nội. (Tờ trình; dự thảo Nghị quyết, Báo cáo giải trình)

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố. 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.(Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết)

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội       .

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chế độ thù lao đối với Đội công tác xã hội 27 tình nguyện tại 584 xã, phường, thị trấn; trợ cấp cho cán sự chuyên trách công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ B93 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phổ mới ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội   .

 21.  Tờ trình về việc phê duyệt Đề án phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

1. Báo cáo thẩm tra  về những nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 của thành phố Hà Nội.

4. Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố (file 1; file 2)

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND về viêc ban hành 1 số nội dung chi và mức chi bổ trợ từ ngân sách TP để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của TP HN.

7. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố.

8. Báo cáo thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

9. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2015, kế hoạch thực hiện năm 2016 của thành phố Hà Nội.

10. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ bán chuyên trách công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyên, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội.

11. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

12. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết: "Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020".

13. Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật năm 2013.

14. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 của thành phố Hà Nội.

15. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục của công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 trên địa bàn TP HN.; Báo cáo giải trình của UBND Thành phố 

16. Báo cáo thẩm tra Tờ trình, báo cáo và dự thảo NQ HĐND về "chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP HN giai đoạn 2016-2020".

17. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn TP HN.

  Tài liệu do TT HĐND trình

 1. Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng hệ thống nghĩa trang nhân dân, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi, ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

3. Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2016.

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2016

Tài liệu khác

1. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội

2. Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội

3. Thông báo công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

 

Triệu tập, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội

Tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp

Lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố

1. Thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố.  

2. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của thành phố Hà Nội.   

3. Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.435
Online: 1