Thực hiện chương trình về việc tổng kết Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quôc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân (Nghị quyết 228); Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (Nghị quyết 694); Nghị quyết số 759/2014/NQ-UVBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp (Nghị quyết 759), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng kế hoạch tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết trên.

Việc tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 228 (18 năm), Nghị quyết 694 (09 năm), Nghị quyết 759 (03 năm). Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và đánh giá tính thống nhất, sự cần thiết của các Nghị quyết trong hệ thống pháp luật hiện hành, làm rõ mối quan hệ của các Nghị quyết với các văn bản khác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Kiến nghị, đề xuất phương hướng, nội dung sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết.

Nội dung chính của các Nghị quyết cần sửa đổi bổ sung đều liên quan đến hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới Quốc hội, HĐND các cấp, vì vậy để đảm bảo tính đồng bộ, khoa học cũng như tiến độ thời gian, việc tổng kết các nghị quyết này sẽ được phối hợp đồng thời cùng tổng kết cả 03 nghị quyết. Việc tổng kết phải được thực hiện đúng thời gian kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn ĐBQH tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết 228, Nghị quyết 694 và Nghị quyết 759. HĐND các tỉnh, thành phố tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 759. Ban Dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tập họp, tổng hợp các báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết trên từ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh, thành phố; tổ chức khảo sát tại một số địa phương.

Theo kế hoạch, Ban Dân nguyện chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành các công việc cụ thể: Tháng 6/2017, xây dựng dự kiến kế hoạch tổng kết các Nghị quyết số 228, Nghị quyết số 694, Nghị quyết số 759; xây dựng đề cương báo cáo tổng kết và gửi đề cương đến các cơ quan hữu quan; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong tháng 7, 8/2017, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn ĐBQH tổng kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 228, Nghị quyết 694, nghị quyết 759; HĐND các tỉnh, thành phố tổng kết việc triển khai nghị quyết 759. Ban Dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tập hợp, tổng hợp các báo cáo tổng kết từ các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, HĐND các tỉnh thành phố; khảo sát thực tế tại một số địa phương.

Tháng 9,10/2017 xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 228, Nghị quyết số 694, Nghị quyết số 759; tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo báo cáo.

Tháng 11/2017, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 228, Nghị quyết 694, Nghị quyết 759; xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung của báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo.

Tháng 12/2017, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết theo quy định.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây

HỒ ĐIỆP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.017.316
  Online: 73