1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách

2. Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố

3. Nghị quyết về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

4. Nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Châu Thị Thu Nga

5. Nghị quyết về thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao 

- Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

- Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội

- Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20 câu) của UBND TP Hà Nội

 

TÀI LIỆU UBND THÀNH PHỐ TRÌNH

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

2. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP Hà Nội 

4. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

5. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 11 HĐND TP

6. Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

7. Tờ trình về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố

8. Tờ trình về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

9. Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (Phụ lục)

10. Báo cáo bổ sung về tình hình kinh tế - xã hội

11. Báo cáo bổ sung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và đề xuất tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

12. Tờ trình về việc thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao 

13. Đề án về việc thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao

14. Dự thảo nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao

15. Báo cáo trả lời chất vấn của UBND thành phố Hà Nội

 

TÀI LIỆU THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình chấp hành pháp luật

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về lĩnh vực văn hóa, xã hội

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về lĩnh vực kinh tế, ngân sách

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về chương trình nông nghiệp công nghệ cao

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về đặt tên đường phố

7. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 13

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa - Thể thao 

9. Câu hỏi chất vấn (29 câu)

 TÀI LIỆU KHÁC

1. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Thành phố

2. Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

3. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

 TÀI LIỆU TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 13

Lịch TXCT trước Kỳ họp thứ 13

Thông báo về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 (phần 1phần 2)

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
714 người đã bình chọn
Thống kê: 4.860.211
Online: 165