Ngày 12/5/2022, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Đề án được ban hành với 2 mục tiêu:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử; phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội.

Đề án bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp Thành phố.

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

- Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và các cơ quan liên quan.

- Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp việc HĐND các cấp.

- Tăng cường hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố, HĐND quận, thị xã tại nơi không tổ chức HĐND phường. 

Về tổ chức thực hiện, Đảng đoàn HĐND Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt Đề án tới các cấp ủy đảng theo quy định; đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án, tổ chức quán triệt các nội dung của Đề án và kế hoạch của Đảng đoàn tới các đại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố đôn đốc, giám sát việc thực hiện Đề án của các cấp ủy và Thường trực HĐND các cấp; lồng ghép với các nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố. Định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án gắn với hoạt động tổng kết, đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của HĐND các cấp Thành phố. 

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn HĐND triển khai thực hiện hiệu quả Đề án này. 

Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐND trong các hoạt động, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của HĐND các cấp.

Các Quận, huyện, thị ủy ban hành văn bản để cụ thể hóa triển khai Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội. Quan tâm công tác cán bộ HĐND cấp mình; có đề án, lộ trình từng bước kiện toàn tăng số lượng, cơ cấu Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tham gia cấp ủy và kiện toàn tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách; chỉ đạo bố trí tăng cường cán bộ tham mưu giúp việc HĐND. Chỉ đạo Thường trực HĐND các cấp tổ chức thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Đảng đoàn HĐND thành phố và chỉ đạo của cấp ủy các cấp; định kỳ hàng năm sơ kết báo cáo cấp ủy, HĐND và Thường trực HĐND cấp trên tình hình, kết quả thực hiện.

Xin mời xem Đề án tại file đính kèm./.

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.512
  Online: 131