Sáng 13/7/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tạo chuyển biến trên các mặt công tác

Trình bày báo cáo, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo chương trình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã chủ động tham mưu; các cấp ủy trực thuộc đã sớm ban hành, triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

6 tháng qua, công tác tư tưởng, tuyên giáo; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác dân vận; công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đều đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực.

Đáng chú ý, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, do đồng chí Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo.

Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Tính đến ngày 15-6, toàn thành phố đã hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp cơ sở. 30/30 quận, huyện, thị xã và 81/84 đơn vị sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện xong quy trình quy hoạch cùng cấp và đang được thẩm định, phê duyệt. 

Với tinh thần siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc cũng đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng (khiển trách: 7; cảnh cáo: 3) và 359 đảng viên (khiển trách 254 trường hợp, cảnh cáo 37 trường hợp, cách chức 7 trường hợp, khai trừ 61 trường hợp).

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Nhiều giải pháp quyết liệt được tổ chức thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền (PAR INDEX, SIPAS, PAPI).  

Thành phố đã ban hành 7 văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân cụ thể.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các quận, huyện đã làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm giải quyết khó khăn, tiếp tục thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU đạt hiệu quả cao. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề.

Làm rõ thêm các nội dung liên quan, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, cần phải tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Người đứng đầu phải thể hiện trách nhiệm và tính nêu gương

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo trong 6 tháng qua. Các đồng chí đều thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nhiệm vụ được phân công.

Nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế và yếu kém đã được chỉ ra trong báo cáo, Bí thư Thành ủy đề nghị, các đơn vị cần có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới, mà trước hết là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh, trí tuệ của người đứng đầu khi giải quyết công việc được giao.

Thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong báo cáo, nhấn mạnh thêm một số giải pháp quan trọng, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình số 01-CTr/TU bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò là chương trình “xương sống, cốt lõi” trong 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển Thủ đô; sớm hoàn thành các đề án, dự án, kế hoạch theo Chương trình số 01-CTr/TU.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các cấp ủy Đảng thành phố cần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch về việc thí điểm một số chủ trương theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TƯ của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương như: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu Ủy viên Ban Thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bí thư Thành ủy lưu ý, tiếp tục nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thành phố; rà soát việc phân giao nhiệm vụ giữa các đơn vị để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí nhấn mạnh, phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm sớm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong từng công việc; bản lĩnh, trí tuệ, sâu sát, cá thể hóa trách nhiệm và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ./.

Theo Báo Hà Nội mới


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.352
  Online: 66