TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ

- Báo cáo 29/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

 

- Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông báo 52/TB-HĐND Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI (Ngày 07/12 - 10/12/2022).

- Đề cương gợi ý thảo luận Tổ đại biểu

- 310/HĐND-VP V/v tổng hợp nội dung thảo luận Tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố.

 

I. BÁO CÁO THƯỜNG LỆ

1. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 408/TTr-UBND Về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Báo cáo 401/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 113/BC-KTNS Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

2. Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2023.   (TÀI LIỆU MẬT)

- Báo cáo 114/BC-KTNS Thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2023. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

3. Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội. (TÀI LIỆU MẬT)

4. Báo cáo 402/BC-UBND Về việc Báo cáo tài chính Nhà nước thành phố Hà Nội năm 2021.

5. Báo cáo 417/BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

6. Công văn 3413/UBND-TH về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XVI.

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI (Kèm theo văn bản số 3413/UBND-TH ngày 13/10/2022 của UBND Thành phố).

7. Báo cáo 419/BC-UBND Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2022.

Phụ lục Báo cáo 419.

8. Báo cáo 410/BC-UBND Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố.

9. Báo cáo 398/BC-UBND Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

10. Báo cáo 412/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

11. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm pháp luật của Thành phố năm 2022. (TÀI LIỆU MẬT)

12. Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022.

- Tờ trình 397/TTr-UBND Về dự thảo Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội (trình kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

 

2. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐND THÀNH PHỐ

13. Báo cáo 26/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

14. Báo cáo 27/BC-HĐND Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Các Báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thành phố.

 

3. CÁC BÁO CÁO CỦA ỦY BAN MTTQ VN THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

16. Thông báo 226/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

17. Báo cáo 2455/TA-VP Kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội (số liệu từ ngày 01/10/2021 - 30/9/2022).

18. Báo cáo 432/BC-VKS Kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI (Số liệu từ 01/12/2021 đến 31/10/2022).

19. Báo cáo 172/BC-CTHADS Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022.

 

II. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 412/TTr-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023.

- Báo cáo 403/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023.

- Phụ lục Kế hoạch đầu tư vỗn ngân sách cấp thành phố năm 2023 của thành phố Hà Nội (Kèm theo Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố).

- Tờ trình 411/TTr-UBND Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của cấp Thành phố.

- Báo cáo 404/BC-UBND Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của cấp Thành phố.

- Phụ lục Cập nhật tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội (Kèm theo Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố).

- Báo cáo 115/BC-KTNS Thẩm tra Về thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm 2021 - 2025 ngân sách Thành phố. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 436/BC-UBND Về bổ sung, giải trình Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Xây dựng Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Thành phố năm 2023 và Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách Thành phố.

- Phụ lục Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cấp thành phố năm 2023 của thành phố Hà Nội. (Kèm theo Báo cáo số 436/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND Thành phố).

2. Báo Cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025 của thành phố Hà Nội. (TÀI LIỆU MẬT)

3. Báo cáo 424/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Báo cáo 413/BC-UBND Về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

5. Báo cáo Kế hoạch về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại phiên giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 02 ha trên địa bàn Thành phố.

- Thông báo 45/TB-HĐND Kết luận Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về công tac quản lý đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 02 ha trở lên trên địa bàn Thành phố.

- 3938/UBND-TH V/v báo cáo kết quả triển khai các dự án, công trình đã được HĐND Thành phố theo Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 20/12/2021.

- 256/HĐND-VP V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn của HĐND và phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố.

- 4075/UBND-ĐT V/v thực hiện Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân về công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 02 ha trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

III. CÁC NGHỊ QUYẾT THƯỜNG LỆ

1. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố.

 Tờ trình 408/TTr-UBND Về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Báo cáo 401/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 113/BC-KTNS Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

 Báo cáo 49/BC-ĐT Thẩm tra Về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự thảo Nghị quyết HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 437/BC-UBND Bổ sung, giải trình "Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023".

2. Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố).

Tờ trình 411/TTr-UBND Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của cấp Thành phố.

3. Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2021. (TÀI LIỆU MẬT)

- Báo cáo 112/BC-KTNS Thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2021. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

4. Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.

- Tờ trình 425/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố năm 2023.

- Báo cáo 75/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

5. Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 402/TTr-UBND Về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

- Dự thảo Nghị quyết Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

+ Tổng hợp các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 (Kèm theo Tờ trình 402/TTr-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố).

+ Biểu Danh mục các dự án vốn ngân sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 (Kèm theo Tờ trình 402/TTr-UBND ngày 18/11/2022 của UBND Thành phố).

- Báo cáo 111/BC-KTNS Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 431/BC-UBND Về việc rà soát Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

+ Tổng hợp các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND Thành phố).

6. Báo cáo 28/BC-HĐND Kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022.

7. Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 17/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Nghị quyết Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 18/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ KHÔNG LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 389/TTr-UBND Về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín.

- Tờ trình 390/TTr-UBND Bổ sung Về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ.

- Tờ trình 391/TTr-UBND Về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông.

- Tờ trình 392/TTr-UBND Về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

- Tờ trình 443/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 73/BC-PC Thẩm tra Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố (lĩnh vực tư pháp). (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 50/BC-BĐT Thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố. (Ban Đô thị trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 80/BC-VHXH Thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

 2. Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Tờ trình 401/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Báo cáo 71/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

3. Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

- Tờ trình 400/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

- Báo cáo 77/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

4. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 19/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội.

5. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 20/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

6. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 25/TTr-HĐND và Dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 399/TTr-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 110/BC-KTNS Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 430/BC-UBND Về việc giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

8. Kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

- Tờ trình 441/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình 442/TTr-UBND Về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 23/TTr-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình 24/TTr-HĐND Về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ LÀ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Nghị quyết Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025.

- Tờ trình 438/TTr-UBND Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025.

Tổng hợp ý kiến đóng góp về dự kiến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách (Kèm theo tờ trình số: 438/TTr-UBND ngày 25/11/2022 của Ùy ban nhân dân thành phố Hà Nội). và Dự thảo Nghị quyết Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025.

- Báo cáo 109/BC-KTNS Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

2. Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 403/TTr-UBND Về việc đề nghị xem xét, ban hành Nghị quyết Và Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân, Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết Quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

- Tờ trình 398/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” và Dự thảo Nghị quyết Quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

- Báo cáo 78/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

4. Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"; Tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế.

- Tờ trình 407/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"; Tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế.

- Báo cáo 77/BC-VHXH Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"; Tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế. (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 440/BC-UBND Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ sỹ nhân dân", "Nghệ sỹ ưu tú"; Tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế. 

5. Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

- Tờ trình 424/TTr-UBND Về việc đề nghị xem xét, ban hành Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Dự thảo Nghị quyết Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

- Báo cáo 74/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

6. Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).

- Tờ trình 406/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014) và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).

- Báo cáo 76/BC-PC Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội thành thành phố Hà Nội. (Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- 4099/UBND-VHXH V/v tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

7. Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 404/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của thành phố Hà Nội.

Báo cáo 78/BC-VHXH Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của thành phố Hà Nội. (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

8. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

- Tờ trình 405/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

- Báo cáo 79/BC-VHXH Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. (Ban Văn hóa - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

- Báo cáo 439/BC-UBND Giải trình Bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố về Tờ trình và dự thảo: Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công của thành phố Hà Nội; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

9. Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố)

- Tờ trình 410/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

- Phụ lục dự thảo Nghị quyết Về việc quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 108/BC-KTNS Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI)

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND THÀNH PHỐ

- 47/TB-HĐND Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2023

- Công văn 3413/UBND-TH trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XVI.

- Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.321
  Online: 1