NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

4. Nghị quyết việc việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

5. Nghị quyết thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030

6. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

7. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố

8. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

- Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Công văn 503/UBND-TH V/v trả lời câu hỏi chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố.

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT THÔNG QUA.

1. Nghị quyết Thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

- Tờ trình 34/TTr-UBND Về thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

- Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030.

- Dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo 15/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

- Báo cáo 70/BC-UBND Báo cáo giải trình Giải trỉnh, tiếp thu một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030.

2. Nghị quyết Về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 52/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 07/BC-VHXH Báo cáo thẩm tra Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) (Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

- Báo cáo 12/BC-BĐT Báo cáo thẩm tra Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Lĩnh vực Đô thị) (Ban Đô thị trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

- Báo cáo 16/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội (Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách) (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

- Báo cáo 72/BC-UBND Báo cáo Giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công cấp Thành phố tại kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XVI.

3. Nghị quyết Về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tờ trình 33/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 14/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

4. Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

5. Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố.

- Tờ trình 38/TTr-UBND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố.

- Dự thảo Nghị quyết.

- Báo cáo 17/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

6. Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tờ trình 57/TTr-UBND và Dự thảo Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Báo cáo 18/BC-KTNS Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11).

- Báo cáo 73/BC-UBND Báo cáo Rà soát điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Nghi quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.414.939
  Online: 127