Các đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 9 dự án Luật: Luật tố cáo (sửa đổi); Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

Quốc hội cũng xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác: giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; xem xét báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 (trong đó có kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm, 2018-2020); xem xét, thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể:

1. Công tác xây dựng pháp luật

a. Xem xét thông qua 06 dự án luật

1.       Luật Quản lý nợ công (sửa đổi);

2.       Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi);

3.       Luật Thủy sản (sửa đổi);

4.       Luật Quy hoạch;

5.       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng;

6.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (theo quy trình tại một kỳ họp).

b. Cho ý kiến 09 dự án luật

1.        Luật Tố cáo (sửa đổi);

2.        Luật Quốc phòng (sửa đổi);

3.        Luật An ninh mạng;

4.        Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao;

5.        Luật Đo đạc và Bản đồ;

6.        Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

7.        Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

8.        Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);

9.        Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

2. Các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác

- Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018;

- Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 (trong đó có kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020);

- Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017;

- Xem xét các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017;

- Xem xét báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

- Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”;

- Xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

3. Các nội dung gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu:

- Các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Báo cáo kết quả giám sát 02 chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”;

- Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;

- Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn;

- Báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn;

- Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân năm 2017;

- Báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm;

- Báo cáo về kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay.

- Báo cáo về các sự cố liên quan đến tàu vỏ sắt, giải pháp khắc phục.

- Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về:

+ Công tác năm 2017;

+ Kế hoạch kiểm toán năm 2018;

+ Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018;

- Báo cáo của Chính phủ về:

+ Công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2017;

+ Tình hình quốc phòng năm 2017;

+ Tình hình an ninh năm 2017;

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2017;

+ Tình hình nợ công;

+ Hoạt động tương trợ tư pháp;

+ Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

+ Việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

+ Về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2016;

+ Kết quả hoạt động và việc quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá;

+ Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân;

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 40/2009/NQ-QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu;

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11;

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành./.

HOÀI THƯƠNG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  220 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.993.519
  Online: 79