Thường trực HĐND huyện Thạch Thất vừa ban hành kết luận phiên giải trình trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện đánh giá trong những năm qua với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đã có 17/21 xã xây dựng kế hoạch chuyến đổi cơ cấu cây trồng với tổng diện tích 135/153 ha; đến nay đã thực hiện chuyển đổi được 91,03 ha, đạt 59,5% kế hoạch; sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi, các hộ đã đầu tư thâm canh tích cực, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bước đầu tạo ra những sản phẩm cây trồng chất lượng trên đất trồng lúa. Công tác quản lý quỹ đất công ích được tích cực triển khai thực hiện; đã tập trung tổ chức thống kê, rà soát hoàn thành công tác đo đạc 613,1 ha diện tích đất công ích theo hệ thống để quản lý theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch để sử dụng quỹ đất công ích có hiệu quả.

Thường trực HĐND huyện đồng tình cao với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo của UBND huyện, báo cáo giải trình của các ngành, cơ quan, các xã, thị trấn và ý kiến tiếp thu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện trong những năm qua.

Thường trực HĐND huyện nhất trí với những giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, đối với các mô hình chuyển đổi còn thời hạn, nếu mô hình không vi phạm, sản xuất đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch thì giữ nguyên hiện trạng, nghiêm cấm xây dựng thêm các công trình ngoài các nội dung đã được UBND huyện phê duyệt. Nếu mô hình vi phạm, sản xuất không hiệu quả thì tiến hành lập hồ sơ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các mô hình chuyển đổi đã hết thời hạn, nếu mô hình không vi phạm, phù hợp với quy hoạch, sản xuất có hiệu quả thì giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng thêm các công trình trên khu đất chuyển đổi, tiếp tục đầu tư thâm canh, phát triển sản xuất để mô hình đạt hiệu quả cao. Nếu mô hình vi phạm, sản xuất không hiệu quả thì tiến hành lập biên bản vi phạm, xác định từng loại vi phạm, thời điểm vi phạm, mức độ vi phạm để xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các trường hợp tự chuyển đổi: tiến hành rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với việc chuyển cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để mọi người dân biết và thực hiện hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo đúng quy định; tuyệt đối không để xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị/ha canh tác.

Đối với công tác quản lý quỹ đất công ích: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát phân loại quỹ đất nông nghiệp công ích để có phương án xử lý đối với từng loại, từng dạng một, chỗ nào tập trung, chỗ nào manh mún, để thực hiện công tác quản lý quỹ đất đất công ích bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, các cơ quan, ban ngành của huyện tiếp tục quán triệt các văn bản pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và đôn đốc, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyến đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích ở địa phương. Lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyến đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, UBND xã, thị trấn, đặc biệt là Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương rà soát, tổng hợp đánh giá toàn diện, chính xác về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp quản lý, phương án xử lý các vi phạm, giải quyết tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, báo cáo Thường vụ Huyện ủy, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021- 2025 trình Thành phố phê duyệt; xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất công ích.

Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục phối hợp giám sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện giao các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND huyện và đề nghị Thường trực HĐND xã, thị trấn tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế nêu tại phiên giải trình và các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về các mô hình chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện.

Toàn văn kết luận mời xem tại file đính kèm

HỒNG QUẢNG (HĐND huyện Thạch Thất)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.585.804
  Online: 86