Thường trực HĐND quận Ba Đình vừa ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của Thường trực HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; quan hệ giữa Thường trực HĐND quận với các cơ quan liên quan khác của quận và các phường.

Nguyên tắc hoạt động của Thường trực HĐND quận: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được quy định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ được HĐND ủy quyền. Hoạt động của Thường trực HĐND tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của tập thể.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng các Ban HĐND là thành viên Thường trực HĐND chịu trách nhiệm cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm tập thể trước Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố, Quận ủy và HĐND quận.

Thường trực HĐND quận giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc theo quy định và quy chế.

Thường trực HĐND phân công nhiệm vụ, điều hòa hoạt động của các thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các thành viên Thường trực HĐND quận chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực HĐND phân công; tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND; giải quyết công việc đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, kết luận của Thường trực HĐND; không ngừng tự hoàn thiện để góp phần xây dựng tập thể Thường trực HĐND quận thống nhất, đoàn kết, vững mạnh và hiệu quả.

Thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận; UBND quận; UBND các phường; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, các cơ quan, ban ngành quận và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khi phối hợp công tác với Thường trực HĐND có trách nhiệm thực hiện Quy chế.

Toàn văn Quy chế mời xem tại file đính kèm

Trung Hiếu (VP HĐND-UBND Ba Đình

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.025
  Online: 42