Thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1342 ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập các đoàn giám sát về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 09 ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố”. Sáng ngày 04/10/2021, Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ quận ủy Hoàng Mai , đây là đơn vị đầu tiên trong chương trình giám sát của Đoàn.

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát; cùng Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Trưởng Ban Đô thị, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Thành phố và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng…

Buổi làm việc của Đoàn giám sát số 2 đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tại buổi làm việc đã có 09 đồng chí thành viên Đoàn phát biểu ý kiến, Ban Thường vụ Quận ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực và 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung thành viên đoàn quan tâm. Các ý kiến phát biểu rất thẳng thắn, sâu sắc, khách quan và toàn diện, qua đó cho thấy các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã rất trách nhiệm, nghiên cứu kỹ báo cáo, tài liệu của Quận.

Qua báo cáo và ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc cho thấy Quận ủy Hoàng Mai đã rất nghiêm túc, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, thể hiện rõ và nổi bật như: Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có Nghị quyết và Chỉ thị, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, ban hành ngay 02 kế hoạch tổ chức thực hiện; các nội dung của Nghị quyết 08, Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Thành ủy sớm được cụ thể hóa vào 02 Chương trình hành động của Quận. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND quận đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Quận Hoàng Mai đã định kỳ, thường xuyên giao ban, tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo xin ý kiến cấp trên đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền. Đã chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo Quận đã coi trọng và làm tốt nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy Hội đồng thẩm định, xây dựng ban hành các quy trình, thủ tục cụ thể trong công tác đền bù, hỗ trợ, GPMB đảm bảo quy định; thực hiện công khai các quy định, quy trình thủ tục đến nhân dân, các cơ quan, đơn vị để thực hiện. Coi trọng công tác kiểm tra đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy. Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, HĐND Quận tổ chức 02 đợt giám sát.

Kết quả cụ thể giai đoạn 2016-2020, Quận đã giải phóng mặt bằng được 92 dự án với 6.757 phương án đền bù GPMB, tổng số tiền là 2.036 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn, quan trọng đã hoàn thành,... đã giải quyết 2.256/2.871 hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua làm việc Đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của Quận như: Còn nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chậm tiến độ trong đó có nguyên nhân  chậm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (cả dự án đầu tư công và các dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó một số dự án tồn tại kéo dài, gây bức xúc; hồ sơ đăng ký kê khai sử dụng đất còn khá lớn (10.125 hồ sơ) trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, vướng mắc khi giải quyết bởi các quy định và sai phạm trong công tác quản lý đất đai khu vực bãi sông, công tác cấp GCN nhà ở khu tập thể cũ là những vấn đề phức tạp giải quyết sẽ gặp nhiều khó khăn; công tác cấp GCN quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo kết quả đạt chưa cao, quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, kéo dài; việc giải quyết các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp còn hạn chế,...

Thay mặt Đoàn giám sát số 2 đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh và yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 08 và Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ  Thành ủy. Nhiệm vụ GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phải được cụ thể hóa thành chỉ tiêu cụ thể hàng năm trong kế hoạch của Quận ủy, UBND quận.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về đất đai, nhà ở đến nhân dân bằng nhiều hình thức, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực trong tuyên truyền; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát  của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy đối với cấp ủy chính quyền cơ sở; tăng cường giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ trong công tác GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, hỗ trợ, GPMB đối với các dự án, nhất là các dự án quan trọng, dự án có vướng mắc kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, các dự án đang triển khai dở dang. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà, tài sản trên đất đối với các trường hợp đủ điều kiện và đủ hồ sơ với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, cá nhân có liên quan. Không để tình trạng kéo dài thủ tục, thời gian giải quyết; tăng cường hướng dẫn đối với các trường hợp thiếu hồ sơ, thủ tục; phân loại đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để có biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết.

Ngoài ra, làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác GPMB, cấp GCN. Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, đặc biệt là những vấn đề, nội dung nhân dân được biết, được bàn, được giám sát.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu sức khoẻ và an toàn tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu cho biết tập thể Ban Thường vụ Quận ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến và chỉ đạo của đoàn giám sát để tập trung triển khai trong thời gian tới.

Bằng Giang (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.002
  Online: 31