Ngày 15/3/2022, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã có văn bản số 23/ĐĐBQH-VP về đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về công tác quy hoạch.

Theo đó, thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục tập hợp đề xuất và kiến nghị. Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố trong lĩnh vực quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn do: Tại điểm e, khoản 1, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14 về nhiệm vụ quyền hạn của HĐND tỉnh quy định: “e) Quyết định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong phạm vi được phân quyền theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2018 về triển khai Luật Quy hoạch không quy định cụ thể đối với trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh trong việc tham gia quyết định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đề nghị Đoàn Giám sát của Quốc hội xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch và các luật có liên quan, đồng thời giao Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa nội dung phân quyền cho HĐND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại điểm e, khoản 1, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14 trong thực tiễn.

Mời xem văn bản tại file đính kèm./.

Hoài Thương (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  536 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.478.728
  Online: 30