Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 08/4/2022, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với chương trình làm việc được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ, kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp thứ tư. Ảnh: Duy Linh

HĐND Thành phố dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ đối với các nội dung trình tại kỳ họp, nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động nghị trường thực chất và hiệu quả hơn, từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Đã có 56 lượt đại biểu HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ. Kết quả thảo luận thể hiện các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; thống nhất với việc tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án thuộc 03 nhóm lĩnh vực về giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu, tổ đại biểu HĐND Thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND Thành phố; báo cáo tổng hợp và cung cấp thông tin của Chủ tọa kỳ họp về các nội dung, HĐND Thành phố đã xem xét và biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thành phố và các quận, huyện, thị xã. Quyết nghị về việc kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo hoạt động của UBND thành phố thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Các Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này gồm:

1. Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố

Tại nghị quyết này HĐND Thành phố đã xem xét thông qua với 02 nội dung chính của Nghị quyết: (1) Cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; (2) Phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích và một số dự án XDCB nhiệm vụ chi cấp Thành phố. HĐND Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết trên là những biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời, việc phân bổ và thực hiện sớm vốn đầu tư công năm 2022 cũng là thực hiện chỉ đạo của Trung ương về các giải pháp góp phần cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh mẽ sau đại dịch.

Đồng thời, HĐND Thành phố cũng giao UBND Thành phố: (1) Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch; (2) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Kế hoạch, trong đó tập trung 8 nội dung đã được nêu chi tiết trong dự thảo Nghị quyết; (3) Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và chỉ đạo việc thực hiện, thanh toán, quyết toán đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tăng cường các giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

2.  Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án (gồm 17 dự án nhóm B, 06 dự án nhóm C) và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 06 dự án (gồm 01 dự án nhóm A, 02 dự án nhóm B, 03 dự án nhóm C) sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện  nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

3. Nghị quyết về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố 

Qua các đợt giám sát, tái giám sát, các cuộc chất vấn, phiên giải trình của HĐND và Thường trực HĐND khóa XV cho thấy trên địa bàn Thành phố còn tồn tại nhiều dự án chậm triển khai, nhiều dự án chậm kéo dài nhiều năm, đã được kiểm tra, thanh tra, giám sát nhưng vẫn chậm chuyển biến. Việc tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai để sớm đưa đất đai và nguồn lực đầu tư xã hội vào phát triển kinh tế là rất cần thiết, góp phần đóng góp cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh mẽ hơn. Do vậy, HĐND đã quyết nghị ban hành Nghị quyết trên với quan điểm mục tiêu và các biện pháp như sau: (1) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên trên địa bàn Thành phố; tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư và quản lý sử dụng đất đai đối với các dự án sử dụng đất với mục tiêu kiên quyết giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố càn có kế hoạch thật cụ thể, phân công phân nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ địa chỉ và thời hạn đối với từng cấp, từng ngành, từng dự án cụ thể để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. (2) Đã quyết nghị 12 biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. 

Đồng thời, giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đảm bảo trong quý II/2022 tập trung xong công tác hậu kiểm các kết luận  thanh tra, kiểm tra để phân loại, đề xuất xử lý theo các nhóm dự án vi phạm; phấn đấu hết quý IV/2022 thực hiện xử lý xong các dựa sn chây ì, tiếp tục vi phạm. Trong quá trình thực hiện phải tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra có kết luận đối với từng dự án, đồng thời cụ thể hóa các biện pháp của Hội đồng nhân dân Thành phố để xử lý theo thẩm quyền đối với từng dự án cụ thể đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm hoặc khi có yêu cầu.

4. Nghị quyết về việc kiện toàn Ủy viên UBND Thành phố 

HĐND Thành phố đã thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố cho nhiệm vụ mới và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật.

Xem báo cáo tại file đính kèm./.

Đức Huấn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.536
  Online: 43