TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI

(tick vào phần chữ đậm để dowload tài liệu)

III. TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI

II. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố

- Lịch tiếp xúc cử tri đợt 1

- Lịch tiếp xúc cử tri đợt 2 (mới)

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố

 

- Giấy triệu tập kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố

- Dự kiến chương trình kỳ họp

* CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

- Dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn

- Báo cáo của UBND TP về kết quả triển khai Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14:  Công văn gửi   Phụ lục 1,   Phụ lục 2

- Báo cáo của UBND TP về thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước của Thành phố (Báo cáo số 130 ngày 19/4/2024 gửi Đoàn giám sát của HĐND TP)

- Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND TP về kết quả giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

- Báo cáo của UBND TP về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến nay

* THẢO LUẬN TỔ ĐẠI BIỂU

- Tổng hợp nội dung thảo luận Tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP

- Tiếp thu và báo cáo giải trình của UBND TP các nội dung thảo luận Tổ đại biểu  về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và Kế hoạch đầu tư công 

- Tiếp thu và báo cáo giải trình của UBND TP các nội dung thảo luận Tổ đại biểu về Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô  

- Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu về Đề án nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

2. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Việt Nam Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố 

4. Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

5. Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

6. Báo cáo công tác thi hành án của Cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố.

- Thông báo kết quả hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội"

8. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024.   Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

9. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024.

10. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2020 đến nay

11. Báo cáo của UBND Thành phố về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố. (Công văn gửi)   (giải quyết trước kỳ 14)    (giải quyết sau kỳ 14)

12. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố (đến tháng 6/2024).    (Biểu 1)   (Biểu 2)   Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS

13. Các báo cáo giám sát của các Ban HĐND Thành phố.

- Ban Kinh tế - Ngân sách: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý các khoản thu các khoản tiền thuế nợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023

- Ban Pháp chế: Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố Hà Nội  Biểu 1; Biểu 2; Biểu 3; Biểu 4; Biểu 5

- Ban Pháp chế: Kết quả khảo sát tình hình vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa

- Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

14. Báo cáo khác

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xá hội

II. HĐND THÀNH PHỐ XEM XÉT, BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 của thành phố Hà Nội:  Tờ trình của UBND Thành phố; Báo cáo KTXHBáo cáo về thu, chi ngân sách; Dự thảo Nghị quyết; Thẩm tra chung của Ban KTNS; Thẩm tra lĩnh vực kinh tế của Ban KTNS; Thẩm tra lĩnh vực thu chi ngân sách của Ban KTNS;  Thẩm tra của Ban VHXH; Thẩm tra của Ban Đô thị;   Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP     Nghị quyết đã ban hành

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp Thành phố: Tờ trình của UBND Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố kèm Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS;  Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thịPhụ lục 1-5; Phụ lục 6-9; Phụ lục 10-14; Phụ lục 15-18Tờ trình bổ sung số 234 của UBND TPBáo cáo giải trình bổ sung số 234 của UBND TPBáo cáo giải trình bổ sung số 236 của UBND TPBáo cáo giải trình bổ sung của UBND TP về dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà NộiBáo cáo thẩm tra bổ sung của Ban Đô thị     Nghị quyết đã ban hành  Nhóm Phụ lục 1    Nhóm Phụ lục 2    Nhóm Phụ lục 3

- Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng chử trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp Thành phố

3. Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô: Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị;  Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP 

4. Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Tờ trình của UBND Thành phố; Đề án; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế;  Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP   Nghị quyết đã ban hành

5. HĐND Thành phố xem xét các tờ trình Quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền:

    (1) Nội dung và mức chi đặc thù các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô.      Nghị quyết đã ban hành

    (2) Quy định mức chi đặc thù tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trong hoạt động thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị của lãnh đạo Thành phố; Gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô; Gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh và một số Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân của thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố; Phụ lục; Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban VHXHBáo cáo giải trình bổ sung của UBND TP;   Dự thảo Nghị quyết mới    Nghị quyết đã ban hành

    (3) Quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế    Nghị quyết đã ban hành

    (4) Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế    Nghị quyết đã ban hành 

6. Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố thực hiện: Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH     Nghị quyết đã ban hành

7. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch của thành phố Hà Nội: Tờ trình của UBND Thành phố; Báo cáo thuyết minh; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH  Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP     Nghị quyết đã ban hành

8. Quy định về số lượng xe ô tô bán tải và xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/32023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ. Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban KTNSBáo cáo giải trình bổ sung của UBND TP

9. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố; Phụ lục; Nam Từ Liêm; Sóc Sơn; Mỹ Đức, Đan Phương, Chương Mỹ; Ba Vì 1; Ba Vì 2;  Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS

10. Thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá, thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố;  Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS;   Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP

11. Về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế    Nghị quyết đã ban hành

12. Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố;  Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế;  Báo cáo giải trình bổ sung của UBND Thành phố;  Dự thảo Nghị quyết mới.     Nghị quyết đã ban hành

13. Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. Tờ trình của UBND Thành phố;  Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP;  Dự thảo nghị quyết     Nghị quyết đã ban hành

14. Thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội. Tờ trình của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị   Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP   Phụ lục kèm theo    Dự thảo nghị quyết mới     Nghị quyết đã ban hành

15. Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố: Tờ trình của UBND Thành phố;  Dự thảo Nghị quyết;  Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị; Phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Thành phố      Báo cáo giải trình bổ sung của UBND TP

16. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB. Tờ trình của UBND Thành phố;   Dự thảo Nghị quyết;   Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị   Giải trình bổ sung của UBND TP     Nghị quyết đã ban hành

17. Kết quả giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Báo cáo của Đoàn giám sát;   Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết     Nghị quyết đã ban hành

18. Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố;   Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết    Nghị quyết đã ban hành

19. Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND Thành phố. Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết    Nghị quyết đã ban hành

20. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết

III. TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI

I. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17

1. Lịch tiếp xúc cử tri - Điều chỉnh Lịch TXCT tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoài Đức

2. Thông báo thời gian, nội dung và công tác tổ chức kỳ họp (Thông báo số 27/TB-HĐND)

3. Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội (Báo cáo đầy đủ, Báo cáo tóm tắt)

4. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (Công văn trả lời; Trước kỳ họp thứ 14; Sau kỳ họp thứ 14)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.781
  Online: 22