Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP khóa XV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai đã trình bày Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường 2 bên đầu cầu; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai trình bày báo cáo thẩm tra

Theo đó, báo cáo của UBND TP đã nêu khá toàn diện, đầy đủ và chi tiết về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết HĐND TP. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2018 được báo cáo chi tiết cùng với Báo cáo đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP. Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nhận định đánh giá trong báo cáo của UBND TP.

Với sự cố gắng, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, nhất là sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng như những cố gắng của ngành thuế trong công tác thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kết quả thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 50,4% dự toán năm (tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ). Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dự toán thu ngân sách năm 2018 được Chính phủ giao và HĐND TP quyết nghị tăng thêm 16,4% so với dự toán năm 2017 (riêng thu nội địa tăng 16,5%) là nhiệm vụ rất nặng nề.

Tuy nhiên, còn 07/17 khoản thu nội địa đạt dưới 50% dự toán, đáng chú ý có 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu nội địa là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 41,9% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 42,7% dự toán).

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 còn thấp, ước đạt 32,7% dự toán năm (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017: 34,4%). Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,6% dự toán (chi XDCB 3 cấp ngân sách đạt 32,5% dự toán; trong đó, cấp Thành phố chỉ đạt 17,9% dự toán) là vấn đề cần được quan tâm làm rõ vướng mắc, nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp điều hành ngân sách cả năm 2018 đã nêu trong Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND TP, Ban KTNS đồng tình, thống nhất và đánh giá cao 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 nêu trong báo cáo của UBND TP. Ban nhấn mạnh, bổ sung một số biện pháp sau: Về thu ngân sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, đặc biệt là thủ tục về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Về chi ngân sách, thường xuyên rà soát, đôn đốc công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư và kiên quyết xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định; Về điều hành ngân sách, sớm lập phương án sử dụng các khoản tăng thu và kết dư ngân sách để trình HĐND các cấp thông qua đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đặc biệt quan tâm bổ sung nguồn cho đầu tư các dự án cấp thiết và để xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh.

Đối với việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, Ban KTNS cơ bản thống nhất với việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản như UBND TP trình. Tuy nhiên, một số nội dung và biểu số liệu của báo cáo cần được làm rõ hơn.

Ban KTNS đề nghị UBND TP làm rõ 04 nội dung trên. Đồng thời, Ban kiến nghị HĐND TP giao UBND TP xây dựng kế hoạch tổng thể vay - trả nợ của ngân sách Thành phố, tổng hợp và cân đối chung kế hoạch trả nợ gốc và lãi của các khoản vay hiện tại và tương lai để đảm bảo cân đối ngân sách tích cực, tài chính công an toàn, bền vững.

HOÀNG SƠN (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  128 người đã bình chọn
  Thống kê: 709.452
  Online: 4