HĐND Thành phố vừa ban hành thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/4/2022 kết luận Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thông báo, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức phiên giải trình theo đúng quy định của Luật, phiên giải trình diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch. Nội dung yêu cầu và giải trình tập trung vào việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại phiên giải trình, đã có 17 lượt đại biểu HĐND Thành phố nêu các câu hỏi yêu cầu giải trình; UBND Thành phố phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 05 Giám đốc Sở, 09 Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tham gia giải trình. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình cho các sở, ngành chuyên môn, UBND các cấp trong việc thực hiện tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu tại phiên giải trình.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phiên giải trình

Thông qua hoạt động giải trình, kết quả cho thấy: 

(1) Công tác đầu tư, khai thác, quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong những năm qua luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo. Các Sở, ban, ngành Thành phố đã tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao từ nguồn vốn ngân sách, tăng cường, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố. Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp Thành phố tới cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp ngày càng đồng bộ, khang trang, hiện đại. 

(2) Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố từng bước được đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động; đặc biệt là đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, đáp ứng nhu cầu nâng cao thể chất và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Hệ thống nhà văn hóa tại các thôn, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả tích cực, là nơi sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của Nhân dân, đồng thời là nơi hội họp, tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Tuy nhiên, qua phiên giải trình cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố như:

(1) Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu; nhiều nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng chưa đạt chuẩn, xuống cấp, trang thiết bị chưa đồng bộ; một số dự án đầu tư xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí, bảo tàng, trung tâm văn hóa còn chậm tiến độ.

(2) Công tác quản lý, khai thác một số thiết chế văn hóa ở một số địa bàncòn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, có trường hợp sử dụng chưa đúng mục đích; còn thiếu các văn bản hướng dẫn về quy chế, quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, dẫn đến tình trạng quản lý, khai thác và sử dụng gặp nhiều vướng mắc, lúng túng, chưa có sự thống nhất...


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà điều hành thảo luận tại phiên giải trình

Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận và thống nhất với ý kiến tiếp thu, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố,đồng thời đề nghị UBND Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình. Trong đó, tập trung triển khai ngay một số nội dung sau:

Đối với UBND Thành phố:

(1) Chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố; xây dựng phương án quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, thống nhất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, đảm bảo công tác quy hoạch phải đi trước một bước, định hình cho tương lai. Không điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng các thiết chế văn hóa sang mục đích khác. Quỹ đất sau khi di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch ưu tiên bố trí xây dựng các công trình văn hóa, thể thao.

(2) Tăng cường đầu tư nguồn vốn ngân sách; tập trungưu tiên bổ sung, bố trí nguồn vốn, quỹ đất xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao đảm bảo tiêu chuẩn; quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao: phục vụ cho thiếu nhi; người cao tuổi; người lao động tại các khu công nghiệp. Trước mắt tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình như: Cung thiếu nhi Hà Nội, Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, các công viên, các khu vui chơi giải trí phục vụ cộng đồng khác.

(3) Chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa để khai thác tối đa nguồn lực cho đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn quy chế quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

(4) Chỉ đạo các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nội dung đã cam kết trước đại biểu HĐND Thành phố và với cử tri, Nhân dân Thủ đô tại Phiên giải trình.

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành Thành phố:

(1) Tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động và các cơ chế để khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp của Thành phố đảm bảo hiệu quả, thống nhất.

(2) Đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao của Thành phố và cơ sở.

(3) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, nhất là tại cơ sở.

(4) Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đối với các quận, huyện, thị xã:

(1) Tập trung bố trí nguồn vốn, quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu; đáp ứng nhu cầu trước mắt và trong dài hạncó kế hoạch cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo kinh phí thường xuyên để khai thác đồng bộ, hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao của địa phương.

(2) Rà soát công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; đổi mới phương thức, đa dạng hóa hoạt động; nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng sai mục đích, không đúng quy định, nhất là các trường hợp đã được chỉ ra trong phim phóng sự phiên giải trình.

(3) Quan tâm, kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo quy định.

(4) Tiếp tục kêu gọi, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại cơ sở nhằm phát triển và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Đối với các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố: Tăng cường giám sát, khảo sát việc thực hiện của UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức khắc phục các hạn chế được nêu tại phiên giải trình; báo cáo đề xuất với Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện giám sát theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội: Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp giám sát, tham gia phản biện xã hội với chính quyền các cấp trong thực hiện đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội thành viên trong việc tham gia thực hiện tốt đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường hoạt động giám sát đối với UBND cùng cấp, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức khắc phục các hạn chế được nêu tại phiên giải trình và các tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn theo thẩm quyền.

Xem báo cáo tại file đính kèm./.

Thanh Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.392
  Online: 2