Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Chương trình công tác năm 2022 của HĐND quận Thanh Xuân, 6 tháng đầu năm, HĐND quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2022 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của quận. Trong đó nổi bật là hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình…
 

HĐND quận Thanh Xuân giám sát chuyên đề về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại UBND quận
 
Thực hiện hiệu quả 56 nội dung công việc
 
Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà cho biết, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã ban hành Chương trình công tác của HĐND quận 103 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện, làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, các nhiệm vụ theo ủy quyền và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất được kịp thời, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả và nâng cao về chất lượng.
 
Khối lượng các công việc được đổi mới theo hướng rà soát kỹ, chỉ đề ra những công việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải, thuận lợi cho kiểm tra tiến độ và đảm bảo phát huy được hiệu lực, hiệu quả, thực chất. 
 
Cùng với đó, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở chỉ đạo của Thành phố, của Quận ủy, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, linh hoạt trong tổ chức thực hiện để đảm bảo các công việc được thông suốt, đáp ứng yêu cầu. 
 
Vì thế, trong 6 tháng đầu năm, HĐND quận đã thực hiện hiệu quả 56/103 nội dung công việc theo kế hoạch và các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của thành phố và yêu cầu thực tiễn của quận. Đã tiếp nhận, xử lý 631 văn bản trực tiếp liên quan nhiệm vụ, hoạt động của HĐND; ban hành 96 văn bản các loại để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng Luật định.
 
 Các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND quận được duy trì gắn với rà soát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND được thực hiện sâu sát, quyết liệt. Ngay sau cuộc họp, Thường trực HĐND quận đã ban hành báo cáo gửi Thường trực HĐND thành phố, Quận ủy và các đơn vị có liên quan theo quy định. Công tác phối hợp giữa các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan được tăng cường, hiệu quả hơn. 
 
Ngoài ra, Thường trực HĐND quận đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị, giai đoạn 2021-2026. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để 3 cơ quan chủ động phối hợp, triển khai thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 3 cơ quan, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác phối hợp và kịp thời hơn trong quá trình thực hiện các hoạt động chung của quận.
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm, HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) về công tác đầu tư xây dựng với các nội dung quan trọng để phát triển quận. Theo đó, HĐND quận đã thông qua 4 Nghị quyết chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng; là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận trong thời gian tới. 
 
Ngoài ra, HĐND quận cũng tổ chức Phiên giải trình “về công tác giải quyết các kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Thanh Xuân từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến hết ngày 31/3/2022”. Phiên giải trình diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch. Nội dung giải trình đúng, trúng các vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm. Qua giải trình thể hiện được vai trò giám sát của Thường trực HĐND quận, đại biểu HĐND quận đối với việc giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận. 
 
Khảo sát, giám sát những vấn đề cử tri quan tâm
 
Theo ghi nhận, hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND quận Thanh Xuân thời gian qua phù hợp với tình hình thực tiễn, chú trọng đáp ứng nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND quận.
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND đã chỉ đạo, điều hoà chương trình giám sát thông qua báo cáo, kết hợp làm việc trực tiếp với các đơn vị chịu sự giám sát. Các nội dung khảo sát, giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm. Các báo cáo kết quả giám sát đều được nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát từng bước được nâng lên. 
 
Đơn cử như Thường trực HĐND quận đã giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp UBND quận và UBND 4 phường (Kim Giang, Khương Trung, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Bắc) về thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân. Qua giám sát, kết quả cho thấy, việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Quận đã được UBND quận chỉ đạo, triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, đúng quy định và đạt những kết quả nhất định; đã thay đổi cơ bản cơ chế làm việc của UBND các phường, nâng cao vai trò người đứng đầu là Chủ tịch UBND phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 
 
“Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tại phường, vai trò trách nhiệm và mối quan hệ của mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội tại phường với UBND phường trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất cao. Cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Việc ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực đã tiết kiệm được thời gian, chi phí, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Cùng với đó, việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của quận và phường đều bảo đảm đạt kết quả theo kế hoạch đã đặt ra, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất” - đồng chí Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.
 
Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 đảm bảo chất lượng
 
Hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND quận được Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND và UBND quận chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận từ sớm, nghiên cứu, rà soát theo quy định để thống nhất nội dung kỳ họp. Trong đó, các nội dung đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Quận và những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Các nội dung được chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn của UBND với các Ban HĐND quận. 
 
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận dự kiến sẽ xem xét các báo cáo chuyên đề và thông qua các Nghị quyết; trong đó tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2021; các nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và một số nội dung quan trọng khác. 
 
Đồng thời, Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, đảm bảo tiến độ, chất lượng; chỉ đạo các Ban HĐND quận chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức thẩm tra các nội dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng Luật định, là cơ sở giúp các đại biểu HĐND quận có thêm thông tin để thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của quận. 
 
Ngoài chuẩn bị tốt kỳ họp thường kỳ, 6 tháng cuối năm, HĐND quận Thanh Xuân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận; tham mưu Quận ủy ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị…” tại quận Thanh Xuân, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thành phố.
 
Ngoài ra, HĐND quận cũng chủ động chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp (thường lệ, chuyên đề) của HĐND quận trong 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, nguyện vọng của cử tri và đảm bảo đúng Luật định. Tăng cường việc xem xét trả lời chất vấn và tổ chức hoạt động giải trình của Thường trực HĐND quận giữa các kỳ họp HĐND quận. Đặc biệt, HĐND quận sẽ tổ chức phiên giải trình về “Công tác Quản lý trật tự đô thị và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận” đảm bảo tiến độ theo kế hoạch./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.407
  Online: 41