Chiều 28/7/2022, Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. 


Đảng ủy cơ quan chúc mừng Đại hội Chi bộ

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; các đồng chí trong Đảng uỷ cơ quan; lãnh đạo Văn phòng; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra với những thành tích, kết quả nổi bật, đó là: Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, có những mục tiêu thể hiện sự nỗ lực vượt bậc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy chi bộ đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. 

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ giúp việc trực tiếp Đảng ủy nhiều nội dung, nhất là đảng vụ, công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác văn phòng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ. Công tác quản lý đảng viên, xây dựng chi bộ được đặt lên hàng đầu. Hoạt động đoàn thể tích cực, nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xây dựng, củng cố được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong tập thể lãnh đạo. 


Đảng uỷ cơ quan, lãnh đạo Văn phòng và các Chi bộ chúc mừng Đại hội 

Tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã tham luận các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác hành chính, tổ chức, quản trị. Trong đó, với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên: Không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng”, đảng viên Dương Quỳnh Hoa đã tham luận, đề xuất năm giải pháp để làm tốt công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ trong thời gian tới. Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Hai là, chi bộ cần làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình. Mặt khác, không chạy theo số lượng trong công tác phát triển đảng viên, “thà đảng viên ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách rà khỏi Đảng”. Ba là, lựa chọn đảng viên ưu tútrong việc hướng dẫn, giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng. Bốn là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đối tượng dự nguồn kết nạp đảng và người làm công tác đảng. Năm là, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong công tác hành chính, với chủ đề “nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố”, Phó Trưởng phòng HC,TC,QT Hoàng Quốc Cường cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, bộ phận Văn thư của Văn phòng đã xử lý tiếp nhận 5.922 văn bản đến, phát hành 1.617 văn bản đi các loại. Các văn bản đến được phân luồng xử lý kịp thời, các văn bản gấp được bộ phận tiếp nhận văn bản liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Văn phòng để xin ý kiến, bộ phận văn thư cũng đã thành lập nhóm zalo xử lý văn bản gấp để kịp thời thông tin, chuyển văn bản gấp đến các bộ phận liên quan. Các văn bản đi trước khi phát hành đều được bộ phận văn thư kiểm tra thể thức văn bản và cơ bản đảm bảo đủ điều kiện phát hành ngay.

Bộ phận văn thư đã thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu đúng theo quy định hiện hành, chưa có trường hợp nào để xảy ra vi phạm trong việc quản lý và sử dụng con dấu; con dấu được sử dụng trong ngày, khi hết thời gian làm việc được nhân viên văn thư cất giữ trong phòng có khóa.

Để công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, đồng chí Hoàng Quốc Cường đề xuất ba giải pháp: Thứ nhất, nâng cao nhận thức đối với công tác văn thư, lưu trữ đối với toàn cán bộ, công chức tại cơ quan. Từ lãnh đạo Văn phòng, các Ban HĐND đến chuyên viên các phòng phải chấp hành đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Nhà nước, của Đảng. Chú trọng công tác quán triệt để phổ biến một số văn bản đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về công tác văn thư, lưu trữ và các văn bản hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ.

Thứ hai, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến bộ phận Văn thư nói riêng và công tác Văn thư lưu trữ nói chung. Bổ sung nhân sự, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Văn thư lưu trữ của cơ quan. 

Thứ ba, cán bộ, công chức được giao soạn thảo văn bản phải bảo đảm về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản; soạn thảo văn bản đúng thể thức quy định; thường xuyên làm tốt công tác tự đào tạo tại chỗ cho công chức làm công tác soạn thảo văn bản, đảm bảo kỹ thuật và thể thức trình bày văn bản. Ngoài trình độ về chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công chức cần phải bổ túc thêm về tin học để đáp ứng yêu cầu công việc tốt hơn; cần có chính sách khuyến khích, động viên tinh thần và vật chất nhằm nâng cao tinh thần làm việc của công chức.

Thứ tư, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ.


Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đề nghị Chi bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo chính trị, trong đó chú trọng phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết của chi bộ, tăng cường lãnh đạo sự phối hợp giữa các bộ phận; Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng và phòng. Gắn việc triển khai các phong trào thi đua với giải quyết hiệu quả công tác chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ. Cấp ủy chi bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Ngọc Việt yêu cầu Chi bộ cần xác định rõ đặc thù, gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo vào nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tinh thần gương mẫu của các đảng viên lớn tuổi và tinh thần nhiệt huyết của đảng viên trẻ, không ngừng sáng tạo để tham mưu giỏi, phục vụ tốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu chuẩn hoá các quy trình trong xử lý văn bản, công tác văn thư lưu trữ, hành chính, tổ chức,…


Đảng ủy cơ quan chúc mừng Chi ủy khóa mới

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt tin tưởng rằng, Chi bộ Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi uỷ gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Vân, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng phòng HC,TC,QT; Đoàn Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Trưởng phòng HC,TC,QT; Hoàng Quốc Cường, Phó Trưởng phòng HC,TC,QT. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Đoàn Anh Tuấn làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

* Ngay sau Đại hội, Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã tiến hành sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội chi bộ điểm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 5 chi bộ trực thuộc còn lại tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025./.

Nguyễn Hợp - Ảnh: Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.859
  Online: 158