Ngày 09/8/2023, Bộ Tài chính có văn bản số 28435/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 176/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2023, nội dung kiến nghị như sau: Tại khoản 2 của Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế quy định: “Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động”. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí để thực hiện. Đề nghị Chính phủ quan tâm, điều chỉnh theo hướng cho phép nguồn kinh phí thực hiện nội dung trên được lấy từ nguồn thu của địa phương.

Bộ Tài chính xin trả lời như sau: Ngày 30/12/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó tại khoản 2 Điều 9 và điểm b khoản 2 Điều 12 đã quy định: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 3) được ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; điểm c khoản 1 Điều 12 quy định: kinh phí thực hiện đối với hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị nhóm 3: Sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để thực hiện hợp đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có), bảo đảm không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ để dáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp để thực hiện hợp đồng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có), bảo đảm không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.612
  Online: 36