- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội

- Báo cáo của UBND TP trả lời 15 câu kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP

- Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

- Nghị quyết về biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2017

- Nghị quyết về dân số

- Nghị quyết về trường chất lượng cao

- Nghị quyết về ngân sách giai đoạn 2017 - 2020

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2015

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA

 -Thông báo về thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 3

 *Tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 3 - HĐND Thành phố khóa XV

  -  Báo cáo của UBND TP trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP (Phần 1, Phần 2)

  - Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

          I. Những tài liệu trình bày tại hội trường
1. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016; kế hoạch năm 2017 của thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017. (207/BC-UBND)
2. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả 3 năm triển khai Luật Thủ đô (theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Thủ đô). (202/BC-UBND)
3. Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. (81/BC-HĐND)
4. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. (6845/UB-TH) (Báo cáo tóm tắt)
5. Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. (2208/BC-VP)
6. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. (486/BC-VKS)
7. Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; nhiệm vụ năm 2017 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố. (67/TB-MTTQ-BTT)
8. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của thành phố Hà Nội (theo Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017). (138/TTr-UBND) (139/TTr-UBND)
9. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015.(140/TTr-UBND)
10. Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2017 (gồm kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Thành phố; tình hình quản lý, sử dụng tài sản công).   210/BC-UBND
11. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội. (209/BC-UBND214/BC-UBND)
12. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương (theo quy định của Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ). (208/BC-UBND)
13. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (theo Luật phí, lệ phí năm 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017). (137/TTr-UBND)
14. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội (theo Luật Đất đai năm 2013). (136/TTr-UBND)
15. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017. (143/TTr-UBND)
16. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thành lập các tổ dân phố mới trên địa bàn Thành phố. (142/TTr-UBND)
17. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục áp dụng mức diện tích ở  bình quân tối thiểu đối với nhà thuê ở nội thành Thành phố Hà Nội để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2020. (419/BC-BCS)
18. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc HĐND Thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. (135/TTr-UBND)
19. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thuộc sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội.
20. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số nội dung chi, mức chi, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (theo quy định của Luật NSNN và Nghị định, Thông tư chuyên ngành) (141/TTr-UBND)
21. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về “Một số giải pháp tăng cường công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội”. (146/TTr-UBND)
22. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về “Cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô”. (145/TTr-UBND)
23. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố Hà Nội năm 2017. (26/TTr-HĐND)
24. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2017. (25/TTr-HĐND) 
25. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  V/v ban hành quy định lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (150/TTr-UBND)
26. Báo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố (6966/UBND-TH)
  
BÁO CÁO  CỦA CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ
 
1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.  (48/BC-HĐND)
2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TPHN năm 2017.(49/BC-HĐND)
3. Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp năm 2016. (55/BC-HĐND)
4. Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm trong QLNN về KT-XH; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác CCHC năm 2016 của TPHN.(56/BC-HĐND)
5. Báo cáo Thẩm tra đánh giá kết quả 03 năm thi hành Luật Thủ đô. (60/BC-HĐND)
6.  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ ban hành chính sách hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội. (62/BC-HĐND)
7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ quy định mức chi khác cho đối tượng BTXH tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội trực thuộc Sở LĐTBXH (63/BC-VHXH)
8.  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi của ngành giáo dục và đào tạo TPHN. (64/BC-HĐND)
9.  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ v/v quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao trong các giải thi đấu quốc tế, khu vực, quốc gia của TPHN. (65/BC-HĐND).
10.  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ v/v sửa đổi, bổ sung NQ 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐNDTP về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn TP. (66/BC-HĐND)
11. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ VHXH 2016, kế hoạch năm 2017 của TPHN (67/BC-HĐND)
12. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ về một số giải pháp tăng cường công tác dân số trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020. (68/BC-HĐND)
13. Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2017 của TP Hà Nội. (70/BC-HĐND)
14. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 2016; dự thảo NQ HĐND TP về nhiệm vụ phát triển KT-XH 2017 của thành phố Hà Nội( lĩnh vực kinh tế, ngân sách). (71/BC-HĐND)
15. Báo cáo thẩm tra phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020. (72/BC-HĐND)
16. Báo cáo thẩm tra KH đầu tư công trung hạn 5 năm; danh mục dự án, công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng Kt-XH ưu tiên phát triển của TPHN giai đoạn 2016-2020. (73/BC-HĐND)
17. Báo cáo thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân  sách cấp Thành phố năm 2017(74/BC-HĐND)
18. Báo cáo thẩm tra về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015 (75/BC-HĐND)
19. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết v/v ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.(76/BC-HĐND)
20. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP. (77/BC-HĐND)
21.  Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo NQ v/v quy định một số cơ chế, chính sách, nội dung chi, mức chi ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP HN. (78/BC-HĐND)
22. Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo NQ về kéo dài thời hạn áp dụng NQ 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP về quy định diện tích bình quân đối với nhà thuê nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TPHN và ủy quyền cho TT HĐND TP xem xét, cho ý kiến các dự án ĐTXD nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo quy định tại khoản 5 Điều 9 NĐ 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. (82/BC-HĐND)
23. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc ban hành quy định lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố. (92/BC-HĐND)
 
 
BÁO CÁO BỔ SUNG, GIẢI TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

1.  Báo cáo giải trình Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố về "Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2017". (18/BC-UBND)
2. Báo cáo bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban KTNS Thành phố về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2016; dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2017. (219/BC-UBND)
3. Báo cáo bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban KTNS - HĐND Thành phố về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2017. (220/BC-UBND)
4. Báo cáo giải trình ý kiến của Ban KTNS - HĐND thành phố Hà Nội về Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015. (221/BC-UBND)
5. Báo cáo bổ sung một số nội dung về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Danh mục dự án, công trình trọng điểm của TP giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. (222/BC-UBND)
6. Báo cáo bổ sung một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban KTNS, Ban VHXH - HĐND về một số nội dung chi, mức chi trình HĐND. (223/BC-UBND)
7. Báo cáo giải trình bổ sung một số nội dung về biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017 (225/BC-UBND)
8. Công văn về giải trình một số nội dung về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017. (6925/UBND-ĐT)
9. Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/ND - HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.  (229/BC-UBND)
10.  Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" trên địa bàn Thành phố. (227/BC-UBND)
  
II. Tài liệu không trình bày tại hội trường:
1. Báo cáo của UBND Thành phố về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. (Đã gửi tới đại biểu làm tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 3)
2. Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. (200/BC-UBND)
3. Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. (213/BC-UBND)
4. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của thành phố Hà Nội. (203/BC-UBND)
5. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hà Nội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. (230/BC-UBND)
6. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố. (211/BC-UBND) 
7. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố. (494/HĐND-VP)
8. Báo cáo của Uỷ ban MTTQ Thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào Báo cáo, Tờ trình của UBND Thành phố: 
- Tổng hợp ý kiến phản diện xã hội của UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vào dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung NQ 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở GD công lập chất lượng cao. (65/TB-MTTQ-BTT)
- Tổng hợp ý kiến phản diện xã hội của UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vào Tờ trình và dự thảo NQ "thông qua các danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án công trình chuyển đổi mục đích đất trồng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền HĐND TP". (66/TB-MTTQ-BTT)

 

  III. Tài liệu gửi Đại biểu HĐND để nghiên cứu, tham khảo

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.262
Online: 143