Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5

- Lịch Tiếp xúc cử tri

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND TP

- Báo cáo của UBND Thành phố trả lời 15 câu ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5

 

UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của HĐND Thành phố

Tài liệu phục vụ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5:

(1). Thong bao 30 HDND TP

(2). Báo cáo tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ 4 k15

(3). UBND báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

(4). CV Trả lời KNCT trước và sau kỳ họp 4

Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XV:

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

1. Các Báo cáo thường kỳ:

1.1 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

Phụ lục số 1 - 2

Phụ lục số 3

Báo cáo KTXH năm 2017 kế hoạch năm 2018 file PDF

1.2 Báo cáo thẩm tra chung Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018; dự thảo nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội

1.3 Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018

1.4 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1.5 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

1.6 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

1.8 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XV

1.9. Đề nghị trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.11 Thông báo Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.12 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

1.13 Báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

1.15 Báo cáo tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2017 của UBND Thành phố

1.16 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018

2. Các báo cáo chuyên đề:

2.1 Báo cáo kế hoạch đầu tư công 2018 của thành phố Hà Nội

2.2 Báo cáo của UBND Thành phố thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên giải trình việc thu gom, xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng), chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2.3 Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện “năm kỷ cương hành chính 2017”, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

2.4 Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

3. Tờ trình và dự thảo nghị quyết thường kỳ:

3.3 Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018

3.4 Tờ trình về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 (Luật Đất đai 2013).

3.5 Tờ trình tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016

4. Tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề:

4.3 Tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

4.4 Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

4.5 Tờ trình về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

4.6 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc ”Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020” thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

4.7 Tờ trình điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 

4.8 Tờ trình đề nghị thông Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

4.10 Tờ trình quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội

4.11 Tờ trinh về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

5. Báo cáo giám sát của các Ban HĐND thành phố:

5.1 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/122016 của  HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017

5.2. Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

6. Báo cáo Thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách:

6.1 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội (lĩnh vực kinh tế, ngân sách)

6.2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

6.3 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

6.4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung. mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội

6.5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội

6.6 Báo cáo báo cáo, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016

6.7 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thời hạn phê chuẩn quyết toàn ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội

6.8 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

6.9 Báo cáo thẩm tra Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; Danh mục dự án, công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 -2020; Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguốn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

6.10 Báo cáo thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2018. Ý kiến về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm thành phố Hà Nội 2018 - 2020

7. Báo cáo Thẩm tra Ban Pháp chế:

7.1 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

7.2 Báo cáo thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật năm 2017

7.3 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018

8. Báo cáo Thẩm tra Ban Văn hóa Xã hội:

8.1 Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018 của thành phố Hà Nội

8.2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020"

8.3 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điểu chỉnh "Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020"

9. Báo cáo Thẩm tra Ban Đô thị:

9.1 Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018; dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội.

9.2 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5

1. Lịch TXCT sau kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố phố khóa XV

2. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XV

3. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố khóa XV

 

19 Nghị quyết ban hành tại Kỳ họp thứ 5

1. Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

3. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

5. Nghị quyết về việc quy định tỉ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội

6. Nghị quyết về giới hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội

7. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Hà Nội

8. Nghị quyết về Ban hành quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

9. Nghị quyết về Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016

10. Nghị quyết về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

11. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2018

12. Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018

13. Thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

14. Nghị quyết về Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

15. Nghị quyết về việc Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

16. Nghị quyết về Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17. Nghị quyết về Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.794
Online: 36