Bộ Tài chính (BTC) nhận được văn bản số 415/BDN ngày 15/6/2017 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội phản ánh “Đề nghị xem xét, có cơ chế nâng giá đền bù đất cho nhân dân khi bị thu hồi và có cơ chế rõ ràng về thẩm định, giám sát chặt chẽ tránh tình trạng thu hồi đất để làm dự án nhưng xong lại bỏ hoang, không triển khai thực hiện”.

Tại văn bản số 9901/BTC-QLCS ngày 26/7/2017 đã trả lời như sau:

1. Về cơ chế nâng giá đền bù đất cho nhân dân khi bị thu hồi: Đây là nội dung kiến nghị về sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Pháp luật về đất đai hiện hành (Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) đã quy định cụ thể: Các trường hợp được hoặc không được bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Mức bồi thường hỗ trợ; Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời, tại điểm g khoản 5 Điều 2 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

“5. Về đất đai:

g. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn; kiểm tra việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ”.

Do đó, việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách về mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ chế rõ ràng về thẩm định, giám sát chặt chẽ tránh tình trạng thu hồi đất để làm dự án nhưng xong lại bỏ hoang, không triển khai thực hiện: Đây là nội dung kiến nghị về tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.

Pháp luật về đất đai hiện hành (Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) đã quy định việc thu hồi đất dự án do vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó có việc không đưa đất vào sử dụng. Đồng thời tại điểm c, h khoản 5 Điều 2 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó việc thẩm định, giám sát chặt chẽ tránh tình trạng thu hồi đất để làm dự án nhưng xong lại bỏ hoang, không triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.  

 NGỌC ÁNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.017.420
  Online: 65