Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân vừa ký ban hành quyết định phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch HĐND quận - Nguyễn Việt Hà chịu trách nhiệm chung trước Thành uỷ, HĐND Thành phố, Quận uỷ và HĐND quận về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND quận; điều hành công việc của Thường trực HĐND quận; phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND quận theo quy định của pháp luật; thay mặt Thường trực HĐND quận giữ mối quan hệ với các cơ quan của Thành phố, Quận uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ quận, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3), Tổ đại biểu HĐND Thành phổ (Đơn vị bầu cử số 7), các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội quận, các tổ chức xã hội khác và công dân...

Chủ tịch Nguyễn Việt Hà trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Đối ngoại, xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và cán bộ của HĐND quận, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong lĩnh vực hoạt động HĐND quận theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND quận Trần Thị Thu Hà phụ trách các lĩnh vực (trừ các lĩnh vực Chủ tịch HĐND quận phụ trách) như: Thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quản lý địa giới hành chính ở địa phương; kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương; công tác tiếp xúc cử tri, tổ chức để các đại biểu HĐND quận tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra, xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân; tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong quận; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND và các công tác khác theo quy định... Trên cơ sở Nghị quyết HĐND về chương trình giám sát hằng năm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giám sát; chủ trì các cuộc giám sát của Thường trực HĐND và báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND quận.

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Nguyễn Sỹ Đoàn chỉ đạo, tổ chức để Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; đảm bảo Ban hoạt động hiệu quả. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND; tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; tổ chức giám sát, khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận phân công; giúp HĐND, Thường trực HĐND quận giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong các lĩnh vực phụ trách...

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế -xã hội HĐND quận Vũ Xuân Hà chỉ đạo, tổ chức để Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương; đảm bảo Ban hoạt động hiệu quả. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND quận phân công...

Chủ tịch HĐND quận yêu cầu căn cứ lĩnh vực được phân công, các thành viên Thường trực HĐND quận chủ động và tập trung điều hành, triển khai theo đúng nội dung phân công và Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận....

Toàn văn phân công mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  499 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.142.779
  Online: 15