Chương Mỹ là huyện ngoại thành nằm ở phía Tây Nam Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 20 km; phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp với quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; phía Nam giáp huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức; phía Tây giáp với huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình). Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 237,38 km2, dân số 83.000 hộ, trên 34 vạn người với 32 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 30 xã và 2 thị trấn) - là huyện có số đơn vị hành chính lớn nhất Thành phố. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 100 cơ quan, đơn vị nhà nước, Trung ương và Thành phố đóng trên địa bàn; có 01 khu công nghiệp Phú Nghĩa, 10 cụm công nghiệp; 175 làng có nghề, trong đó có 36 làng được công nhận là làng nghề. Các khu, cụm công nghiệp thu hút gần 200 doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất việc làm cho khoảng 20.000 lao động, có trên 10 nghìn cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp cá thể; 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao.

Về cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu cấp huyện là 39 đại biểu (trong đó có 15 đại biểu là nữ), đại biểu cấp xã là 837 đại biểu (trong đó có 207 đại biểu là nữ).

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Chương Mỹ

Trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND; ban hành Nội quy kỳ họp HĐND; Quy định tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát cụ thể để triển khai thực hiện. Các Ban HĐND xây dựng chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc.

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/6/2021 của HĐND huyện khóa XX về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ Nhất, kỳ họp thứ Hai), 01 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ Ba) HĐND huyện khóa XX theo đúng Luật định; ban hành 19 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện (13 nghị quyết thường kỳ, 06 nghị quyết chuyên đề). HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 64 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề, ban hành 389 nghị quyết thường kỳ và 37 nghị quyết chuyên đề.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức họp liên tịch với Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các ngành hữu quan để thống nhất chương trình nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp và phân công chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo, điều hòa, phân công các Ban của HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp; chỉ đạo cơ quan Văn phòng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của kỳ họp, đặc biệt kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp khóa XX. Kết quả, các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp luôn đảm bảo kịp thời; công tác thẩm tra của các Ban HĐND được thực hiện đúng trình tự; tài liệu phục vụ kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ và gửi đại biểu theo quy định của Luật.

Tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp luôn bám sát nội dung, chương trình đã được HĐND thông qua, các nội dung phát sinh trong quá trình điều hành được chủ tọa kỳ họp vận dụng một cách linh hoạt, thảo luận thẳng thắn, khách quan, làm tăng thêm chất lượng, hiệu quả kỳ họp. Đại biểu HĐND đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, trong nội dung thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp (đã có 05 ý kiến chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2021); trước và sau kỳ họp thực hiện tiếp xúc cử tri đảm bảo theo quy định.

Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18, Công điện số 19 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện đã thành lập 02 đoàn giám sát chuyên đề tại 05 đơn vị, gồm: giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 tại UBND huyện, UBND xã Thụy Hương, Hồng Phong; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2020, 2021 tại xã Đông Sơn, Hòa Chính.

Chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát về việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2021 của các xã, thị trấn; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ thứ Hai, kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XX; tham mưu cho Thường trực HĐND huyện xem xét các văn bản liên quan của UBND huyện trình kỳ họp chuyên đề đầu tư công (kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XX); tham mưu cho Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2020, 2021 tại xã Ngọc Hòa, Nam Phương Tiến.

Chỉ đạo Ban Pháp chế tổ chức khảo sát báo cáo của UBND và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn tại kỳ họp cuối năm 2020 về công tác xây dựng chính quyền, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng…; thường xuyên tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan trình tại kỳ họp thứ Nhất, kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX. Thành lập 03 đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 9 tháng đầu năm 2021 tại 3 xã: Hoàng Văn Thụ, Phú nghĩa, Thanh Bình.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức được 20 đoàn giám sát thiết thực và hiệu quả (Thường trực HĐND tổ chức được 11 đoàn, các Ban HĐND tổ chức được 09 đoàn).

Về công tác tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử (Thụy Hương, Phú Nam An, Đông Sơn, Thủy Xuân Tiên, Hữu Văn, Phụng Châu, Quảng Bị) từ ngày 02/7 đến 05/7/2021. Tổng số cử tri tham dự các hội nghị là 445; số lượt cử tri đã phát biểu ý kiến là 58; theo đó số ý kiến, kiến nghị được tổng hợp vào báo cáo chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết là 117 kiến nghị với 156 nội dung thuộc 12 lĩnh vực. Bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri qua hội nghị trước kỳ họp thường lệ, các đại biểu HĐND huyện còn thường xuyên liên hệ với cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác để lĩnh hội những ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo với HĐND và kiến nghị tới các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

HĐND xã, thị trấn tổ chức 70 hội nghị tiếp xúc cử tri thường kỳ với 774 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp chuyển các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, Thường trực HĐND huyện thông báo hoãn các buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tại địa bàn nơi ứng cử (tháng 7, tháng 8, tháng 9/2021).

HĐND xã, thị trấn đã thực hiện 239 buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND xã, thị trấn tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị theo quy định.

Hoạt động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế phối hợp, quan hệ công tác với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, đặc biệt là trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, sau kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu; ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực HĐND huyện; Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện như nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý và sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật; ban hành 09 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét, hỗ trợ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được kịp thời, đảm bảo.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ giám sát, tiếp xúc cử tri và các hoạt động dân cử khác.

Nhình chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp huyện Chương Mỹ đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề đảm bảo đúng trình tự, nội dung sát thực, chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức triển khai, phối hợp đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; thực hiện chế độ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, thể hiện được vai trò, trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Góp phần tích cực cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; làm tốt công tác chính sách xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố quốc phòng địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác các tháng cuối năm 2021, HĐND huyện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 theo đúng Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành và các Ban của HĐND huyện chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho kỳ họp; triệu tập kỳ họp đảm bảo đúng luật; chỉ đạo, điều hòa các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách; tổ chức để các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc có nhiều cử tri quan tâm để thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp.

Về hoạt động giám sát, khảo sát, tổ chức Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 tại UBND huyện, UBND xã Thụy Hương, Hồng Phong; giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2020, 2021 tại xã Đông Sơn, Hòa Chính; ban hành kết luận sau giám sát theo Kế hoạch; tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết HĐND huyện trong các lĩnh vực và giám sát việc tuân theo pháp luật ở địa phương. Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ đạo các Ban HĐND tiếp tục thực hiện công tác giám sát của Ban theo kế hoạch, chương trình đã đề ra; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với những nội dung đã kiến nghị nhiều lần và những vấn đề mới phát sinh bức xúc ở địa phương; tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc trường hợp có nhiều kiến nghị của cử tri.

Cùng với việc tổ chức thực hiện có chất lượng Chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện để các thành viên Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động giám sát năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu HĐND đảm bảo chất lượng; thường xuyên giám sát và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo với HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm. Chủ tịch HĐND và các thành viên Thường trực HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện; tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức để các đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại nơi được bầu và theo từng đơn vị bầu cử…

Thu Huyền - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.270.981
  Online: 30