Trên cơ sở triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản pháp luật có liên quan; HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 để tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội góp phần tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương nhưng vẫn bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, sự đồng bộ thông suốt trong quản lý; nâng cao được tính năng động, chủ động của địa phương.

HĐND quận Hoàn Kiếm giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Đồng Xuân

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Văn phòng HĐND và UBND quận đã phân công 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng và 02 chuyên viên thực hiện việc tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ có 01 đồng chí Phó Chủ tịch (giảm 01 Phó Chủ tịch so với nhiệm kỳ 2016-2021) phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND quận. Đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận mới được bố trí 03 đại biểu hoạt động chuyên trách (01 Phó Chủ tịch HĐND, 01 Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội và 01 Ủy viên Ban Pháp chế), Chủ tịch HĐND và 02 Trưởng Ban đều hoạt động kiêm nhiệm.

Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND các phường làm tăng thêm nhiệm vụ cho HĐND quận và đòi hỏi HĐND quận cần nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác, đặc biệt là hoạt động giám sát, khảo sát tại UBND các phường.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên một số nhiệm vụ công tác của HĐND quận, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận bị ảnh hưởng.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận đã bầu Thường trực HĐND, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực HĐND quận là Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận. Trong đó 01 đại biểu hoạt động chuyên trách (là Phó Chủ tịch HĐND), đồng chí Chủ tịch HĐND quận do đồng chí Bí thưQuận ủy kiêm nhiệm, 02 đồng chí Ủy viên thường trực là Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Trưởng Ban Kinh tế xã hội là do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ kiêm nhiệm. Tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND quận (mỗi Ban gồm có 05 thành viên).

Ngay sau kỳ họp, trên cơ sở đề xuất của Trưởng các Ban HĐND quận, Thường trực HĐND quận đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND quận (mỗi Ban có 03 Ủy viên). Các đồng chí Ủy viên các Ban HĐND quận đều là những đại biểu có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác. Việc lựa chọn Ủy viên các Ban căn cứ trên nguyện vọng của các đại biểu cũng như phù hợp với lĩnh vực phụ trách của từng Ban được quy định tại Điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND quận đã xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản nhằm làm căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: Quy chế hoạt động; Quy chế tiếp công dân; Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Thường trực HĐND quận. Phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa 3 cơ quan giai đoạn 2021-2026; văn bản hướng dẫn các Tổ đại biểu phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ và UBND các phường trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026,HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội và Trưởng ban Pháp chế HĐND quận; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và 13 Ủy viên UBND quận (khuyết 01 Ủy viên là Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận do chưa được kiện toàn); bầu 34 vị Hội thẩm của Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND quận đã thông qua 07 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân và  Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND quận đã xem xét 16 báo cáo, 07 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.Theo đó, HĐND quận đã tiến hành xem xét báo cáo chuyên đề của UBND quận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trên địa bàn quận nhằm xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị UBND quận có những giải pháp để triển khai có hiệu quả.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND quận tiến hành chất vấn về “Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận”. Đây là vấn đề thiết thực, mang tính thời sự và được nhiều cử tri quan tâm. Trên cơ sở các báo cáo trả lời của UBND, tại phiên chất vấn đã có 07 lượt đại biểu HĐND quận đặt câu hỏi, đặt ra 09 câu hỏi chất vấn và 02 câu hỏi tái chất vấn đề nghị lãnh đạo UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận trả lời. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND quận đã thông qua 08 nghị quyết. Trong đó: 01 Nghị quyết thường kỳ, 07 nghị quyết chuyên đề.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND quận, Ban Pháp chế đã tổ chức thẩm tra đối với 10 báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã tổ chức thẩm tra đối với 09 báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. các Ban HĐND quận luôn phối hợp chặt chẽ cùng với Văn phòng HĐND và UBND quận tham mưu Thường trực HĐND quận chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND quậnkhóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND quận; Thường trực HĐND quận đã tham mưu giúp HĐND quận triển khai Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022. Theo đó, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-HĐND ngày 26/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm.

Thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND quận; ngày 19/8/2021, Thường trực HĐND quận đã thành lập Đoàn giám sát “Việc triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn quận”. Việc triển khai giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố, Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo khác của thành phố Hà Nội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Qua đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động; chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận. Tính đến ngày 30/9/2021, Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát thông qua báo cáo của UBND quận, phòng Lao động, thương binh và xã hội quận, UBND 18 phường và tiến hành giám sát trực tiếp tại 05 đơn vị gồm UBND quận, UBND 04 phường: Đồng Xuân, Hàng Bạc, Phúc Tân, Lý Thái Tổ. Kết quả giám sát cho thấy, tính đến ngày 30/9/2021, Quận đã hỗ trợ cho các đối tượng trên 25 tỷ đồng từ ngân sách Quận.

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã tham mưu giúp Thường trực HĐND quận thực hiện giám sát việc triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn quận. Thực hiện kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức 01 Đoàn giám sát về công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch hoạt động của Ban đã đề ra.

- Ban Pháp chế đã tham mưu giúp Thường trực HĐND quận ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 166/KH-HĐND ngày 26/8/2021 của Thường trực HĐND quận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND quận Hoàn Kiếm về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri luôn được quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UB MTTQ quận nhằm phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND Thành phố và Quận được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ ngày càng được cải tiến, dân chủ được đề cao, thể hiện trách nhiệm của đại biểu trước cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND Thành phố, Ban Thường trực UBMTTQ quận, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Long Biên, huyện Đông Anh chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tổ chức vào ngày 01/10/2021); tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố (tổ chức vào ngày 30/9/2021).

Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND quận, các Tổ đại biểu HĐND quận tại 09 đơn vị bầu cử đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua đó, Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan của Thành phố và Quận (11 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thành phố và 49 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận). Thường trực HĐND quận đã gửi tới UBND quận, các cơ quan đơn vị liên quan để trả lời và giải quyết theo quy định.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-HĐND ngày 27/7/2021 quy định về hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 01 buổi tiếp công dân, các Tổ đại biểu tổ chức 09 buổi tiếp công dân tại các đơn vị bầu cử; đã tiếp nhận và chuyển 15 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác phối hợp giữa 3 cơ quan Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UB.MTTQ quận luôn chặt chẽ, đồng bộ, có sự thống nhất cao trên cơ sở tôn trọng và phát huy sự chủ động và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, 3 cơ quan đã phối hợp xây dựng Quy chế số 179/QC-HĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày 24/9/2021 của 3 cơ quan về phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND- Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2021-2026, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác trọng tâm của 3 cơ quan năm 2021.

Trong quá trình tổ chức giám sát “Việc triển khai công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn quận”,Thường trực HĐND quận đã mời đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan tham gia giám sát tại các đơn vị để kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo quy định của Luật và yêu cầu của Thường trực HĐND quận, để chuẩn bị kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa XX, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn quận.

Tại kỳ họp thứ Nhất, trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường trực MTTQ quận về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận đã bầu 34 ông (bà)tham gia Hội thẩm nhân dân củaTòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021 được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả. Thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác của quận “Kỷ cương - Phát triển”; căn cứ các Nghị quyết của HĐND quận, với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Thường trực HĐND quận đã sớm ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trìnhcông tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 với 35 nhiệm vụ thường xuyên phải triển khai thực hiện được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý và phân công rõ trách nhiệm của từng Ủy viên Thường trực HĐND quận trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ”.Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; căn cứ chương trình công tác của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND quận luôn thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy. Tham dự đầy đủ hội nghị của Thường trực HĐND Thành phố; các cuộc họp của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy khi bàn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quận. Tham dự các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ quận ủy, các cuộc họp của Sở chỉ huy để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳvới Thành phố và Quận ủytheo Quy chế và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các Chương trình, Đề án công tác của Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp hoạt động với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận trong triển khai các Nghị quyết của HĐND quận, trong hoạt động giám sát, trong công tác tiếp xúc cử tri và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quận.

Thực hiện ủy quyền của HĐND quận, trong thời gian giữa 2 kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất của UBND quận về các vấn đề: Phương án sử dụng tăng thu ngân sách năm 2020 để hỗ trợ kinh phí cho trường Mầm non 20-10 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Phương án cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách nhà nước quận năm 2021 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (lần 2).

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đã đượcbố trí kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng Luật định. Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, hoạt động bài bản và hiệu quả đã góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận...

Thu Huyền - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.270.937
  Online: 44