Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 với mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19, vừa phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND Quận về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Song với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2021 quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đạt kết quả tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác Quốc phòng quân sự địa phương được củng cố tăng cường. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” với nhiều chuyển biến rõ nét.

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Quận đã phối hợp chặt chẽ với  UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành chức năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Quận ủy kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của HĐND Quận tiếp tục có nhiều đổi mới, triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, đạt hiệu quả, chất lượng.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm giám sát công tác phòng, chống dịch và tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND Quận đã ban hành Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2021 về Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND- UBND Quận; cụ thể hóa theo danh mục 262 đầu việc trọng tâm, phân công rõ các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và thực hiện đảm bảo “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” (trong đó có 89 nhiệm vụ của Thường trực HĐND, 173 nhiệm vụ của các Ban HĐND và Văn phòng HĐND- UBND Quận). Ngoài ra, các Ban HĐND cũng đã ban hành Chương trình công tác cụ thể để triển khai công việc theo từng tháng, đảm bảo thực hiện toàn diện, hiệu quả. Qua 9 tháng, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND- UBND Quận đã thực hiện 189/199 nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố, yêu cầu thực tiễn của Quận; còn 10 nhiệm vụ theo kế hoạch do tình hình dịch bệnh sẽ chuyển sang thời gian thích hợp.

Cùng với việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm, Thường trực HĐND Quận đã ký Chương trình phối hợp liên tịch số 01/CTPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 13/01/2021 với UBND, Uỷ ban MTTQ Quận; tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Quận và các tổ chức thành viên; nâng cao vai trò của mỗi cơ quan trong việc phối hợp công tác, giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND Quận đã tham gia tích cực trong Ủy ban bầu cử, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Quận lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo đúng Luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt trên 98%. Kết quả, đã bầu được 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND Thành phố, 35 đại biểu HĐND Quận. Không có đơn vị nào phải bầu lại, bầu thêm.

Với kết quả nêu trên, Nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm đã được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Ngày 18/3/2021, HĐND Quận đã tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm điểm công tác nhiệm kỳ của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân Quận, đánh giá những ưu, khuyết điểm, những nguyên nhân tác động tới năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Quận thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới. Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 21 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp Quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND Quận được thực hiện chủ động, đúng quy định, phát huy dân chủ của đại biểu.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và văn bản số 883/HD-UBTVQH13 ngày 02/06/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND Quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Quận tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ  2021-2026. HĐND Quận đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND Quận khóa III; 02 Trưởng ban và biểu quyết số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân Quận (mỗi ban 03 người); bầu Chủ tịch UBND, 03 Phó Chủ tịch UBND và 12 ủy viên UBND Quận khóa III; bầu 30 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND Quận đã thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Quận năm 2021 và nội quy kỳ họp HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND Quận đã hoàn thiện hồ sơ kỳ họp, trình thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử nhằm đảm bảo việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận được xuyên suốt.

Thường trực HĐND Quận đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Quận chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 09 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu chi ngân sách quận năm 2020; và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dự kiến HĐND Quận sẽ thảo luận thông qua 09 Nghị quyết trong đó có 04 Nghị quyết thường kỳ và 05 Nghị quyết chuyên đề.

Nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Quận và những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết các kỳ họp được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của pháp luật đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các Ban của HĐND đã chủ động khảo sát, thu thập thông tin phục vụ thẩm tra; xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, cung cấp cho đại biểu nhiều thông tin để thảo luận, quyết định.

Trên cơ sở các nội dung đề xuất của các đơn vị và đại biểu HĐND quận gửi về, Văn phòng HĐND - UBND quận đã tổng hợp đầy đủ 19  kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, cá nhân tập trung vào 13 vấn đề, phối hợp với 2 Ban của HĐND lựa chọn nội dung, đề xuất Thường trực HĐND trình HĐND Quận quyết định Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân Quận tại kỳ họp giữa năm 2020. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND Quận đã lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình giám sát của Thường trực HĐND Quận năm 2021 (Chương trình số 02/Ctr-HĐND ngày 03/01/2021); cụ thể hóa thành kế hoạch giám sát của Thường trực, các Ban trong từng tháng để giúp Thường trực chỉ đạo, điều hòa hoạt động chung đảm bảo phù hợp thời gian, đối tượng, tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Quận đã tổ chức khảo sát, giám sát 07 nội dung. Trong đó: Thường trực HĐND Quận đã tổ chức 03 cuộc giám sát, khảo sát theo Nghị quyết của HĐND Quận về: rà soát việc tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND Quận, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận...Ngoài ra, Thường trực HĐND Quận còn thường xuyên giám sát trên cơ sở thông tin phản ánh của Đại biểu HĐND Quận, của cử tri, báo chí, qua dư luận xã hội trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy…; Ban Kinh tế-xã hội tổ chức 03 cuộc khảo sát, giám sát: khảo sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, các khu di tích; khảo sát hoạt động của các chợ trong dịp Tết Nguyên đán; công tác quản lý sau đầu tư và một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do UBND Quận đề xuất HĐND Quận phê duyệt chủ trương đầu tư phục vụ công tác thẩm tra báo cáo HĐND Quận; Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc khảo sát, giám sát: khảo sát việc thực hiện kỷ cương hành chính trên địa bàn Quận trước và sau dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận.

Ngoài ra các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND Quận thường xuyên giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận (việc xử phạt vi phạm, tổ chức mô hình tự quản “vùng xanh”, công tác tuyên truyền, tiêm chủng...) và việc thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND Quận đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng tăng cường giám sát qua báo cáo và giám sát thực địa, kết hợp làm việc với các đơn vị theo hướng tinh gọn thành phần đoàn giám sát. Các chương trình giám sát theo kế hoạch được tạm giãn, hoãn trong thời kỳ cao điểm chống dịch và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp trong các tháng cuối năm.  

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Quận đã thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Các cuộc giám sát tập trung vào những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến cơ sở. Qua giám sát đã kịp thời có ý kiến, kiến nghị với UBND Quận để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các phường thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực HĐND Quận đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Quận và các phường tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Quận, qua đài phát thanh các phường để cử tri biết, quan tâm tham dự. Đại biểu HĐND Quận đã tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri.

Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND Quận đã tổng hợp chuyển UBND Quận xem xét, giải quyết 71 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận, 17 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Thành phố, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trả lời của UBND Quận và các cơ quan liên quan...

Thu Huyền - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.271.052
  Online: 39