Năm 2021, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới quy trình, phương thức hoạt động, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

Hoạt động nổi bật trong năm của HĐND các cấp thành phố là đã phối hợp tổ chức tốt việc tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và cuộc bầu của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, bước vào nhiệm kỳ mới, HĐND các cấp đã tập trung hoàn thiện thể chế, quy trình, quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả và thích ứng linh hoạt, phù hợp tình hình.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và cấp ủy các địa phương, HĐND các cấp Thành phố đã tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, thích ứng linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng quyết định, giám sát đối với các vấn đề quan trọng, phát sinh trên địa bàn.

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, HĐNĐ các cấp đều đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 theo từng nội dung công việc đã đề ra. Việc triển khai các chương trình công tác của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả. Đồng thời, HĐND các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả rất nhiều các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác, sát tình hình thực tế.

Việc hoàn thiện các thể chế, quy trình, quy định của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐND các cấp Thành phố được triển khai quyết liệt, chủ động, đổi mới và đem lại hiệu quả nổi bật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND Thành phố, HĐND cấp huyện, cấp xã sau kỳ họp thứ Nhất HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ đạo sớm, chủ động và chất lượng. Trong đó, toàn hệ thống HĐND các cấp Thành phố đã sớm ban hành Quy chế làm việc, phân công công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND với nhiều điểm mới, nội dung cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch và đại biểu HĐND các cấp. Thường trực HĐND các cấp đã ban hành nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND; các nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND. Ngoài ra, Thường trực HĐND các cấp cũng đã phối hợp, chuẩn bị các nội dung để rà soát, ký kết các quy chế, chương trình phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND với các cơ quan có liên quan nhằm tổ chức, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Điểm nổi bật là toàn bộ các quy chế, quy trình, quy định trong công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Thường trực, các Ban HĐND các cấp đã được rà soát, ban hành đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, cấp ủy địa phương; đồng thời phù hợp đặc điểm tình hình; qua quá trình thực hiện cơ bản đã đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Trong năm 2021, HĐND Thành phố tổ chức 04 kỳ họp, ban hành 52 nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 163 kỳ họp, ban hành 1.100 nghị quyết; HĐND cấp xã tổ chức 1.350 kỳ họp, ban hành 7.295 nghị quyết. Các kỳ họp HĐND đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục đổi mới, chương trình kỳ họp được chuẩn hóa từng bước; bố trí nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận tổ và thảo luận tại Hội trường nhằm phát huy trí tuệ, tạo không khí dân chủ, công khai; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn kỳ cuối năm sôi động, nội dung trúng và đúng, được nhân dân quan tâm, tin tưởng; công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp nâng cao chất lượng, đảm bảo khoa học, linh hoạt, cương quyết, tạo không khí nghị trường sôi nổi, thực chất… Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm lo đến đời sống dân sinh.

Hoạt động giám sát, khảo sát phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức 03 Đoàn giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND tổ chức 03 Đoàn giám sát; các Ban HĐND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt; đã triển khai 12 cuộc giám sát, khảo sát các nội dung. Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND Thành phố đã được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện kỹ càng, nghiêm túc. Các đoàn giám sát đều có sự phối hợp tham gia chặt chẽ giữa các Ban HĐND và của các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, được thực hiện với các hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, tạo sự đa dạng, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn. Các kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới UBND Thành phố và các đơn vị - đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện.

HĐND cấp huyện đã tiến hành 468 cuộc giám sát, trong đó, HĐND và Thường trực giám sát 142 cuộc; các Ban giám sát 207 cuộc và Tổ đại biểu HĐND cấp huyện giám sát 119 cuộc. HĐND cấp xã đã tiến hành 1.345 cuộc giám sát, trong đó, HĐND và Thường trực giám sát 784 cuộc; các Ban giám sát 482 cuộc và đại biểu HĐND cấp xã giám sát 79 cuộc. Sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát, các báo cáo giám sát, khảo sát, đều được gửi cấp ủy, UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan; công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương để Nhân dân biết và tham gia giám sát...

HĐND một số quận, huyện, thị xã đã tổ chức các phiên giải trình trong năm, tập trung vào những vấn đề bức xúc trên địa bàn, công tác chuẩn bị giải trình được chuẩn bị kỹ, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện giải trình sâu, kỹ xuống tận cơ sở và công khai, thuận lợi trong theo dõi, giám sát. Tổng số đã có 17 quận, huyện, thị xã tổ chức được 22 phiên giải trình.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tiếp tục được duy trì tổ chức đúng quy định, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của cử tri và nhân dân. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các cấp đã triển khai kịp thời, thực hiện hiệu quả các công việc theo thẩm quyền giữa 2 kỳ họp HĐND về quyết định chủ trương các dự án đầu tư công, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách, phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử, hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng của Thành phố,... Thường trực HĐND Thành phố, cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, đảm bảo quá trình thực hiện từ 01/7/2021 vận hành tốt, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đúng quy định.

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi.

Toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2021 mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.414.874
  Online: 100