Với phương châm hoạt động “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, ngay từ đầu năm 2022, HĐND huyện Quốc Oai đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy; quyết liệt tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Quốc Oai

Chỉ đạo sát sao, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Dương Văn Phượng cho biết, thời gian qua, công tác chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện được thực hiện sát sao, quyết liệt, kịp thời phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn; việc phối hợp giữa các Ban và Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tổ đại biểu và hoạt động của HĐND cấp xã được thực hiện chặt chẽ, gắn kết. Qua đó, các chương trình, nhiệm vụ đề ra thực hiện cơ bản đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Căn cứ Kế hoạch công tác, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND  huyện đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

“Thường trực HĐND huyện đã ban hành Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 04/01/2022 về Chương trình công tác năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND huyện, cụ thể hóa theo danh mục 150 nội dung trọng tâm. Trong đó, đã phân công rõ các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và thực hiện đảm bảo “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, các nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện; đề ra những công việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải, thuận lợi cho kiểm tra tiến độ và đảm bảo phát huy được hiệu lực, hiệu quả, thực chất” – đồng chí Dương Văn Phượng chia sẻ. 

Đáng chú ý, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn huyện Quốc Oai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Thường trực HĐND huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành Đề án số 1805-ĐA/HU ngày 15/6/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2020”. 

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Huyện ủy và yêu cầu thực tiễn, Thường trực HĐND huyện đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của huyện; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, Thường trực HĐND huyện đã triệu tập Kỳ họp 05 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Quốc Oai. Các đơn vị được yêu cầu giải trình đã thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị; phần trả lời cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, rõ nguyên nhân, nêu rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, lộ trình giải quyết. Chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng nội dung và chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 02 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 06 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện. Tại kỳ họp này HĐND huyện đã xem xét thông qua 51 nội dung, gồm: 37 báo cáo, 13 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 01 kế hoạch. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết nghị nhằm phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. 

Tăng hoạt động giám sát 

Thường trực, các Ban HĐND huyện đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực tiễn. 6 tháng đầu năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 11 đợt giám sát, khảo sát tổ chức làm việc trực tiếp tại 67 cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thanh, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện, xã, thị trấn trên địa bàn Quốc Oai. Đoàn giám sát thực hiện giám sát qua báo cáo, tổ chức làm việc trực tiếp với 25 cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát về việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, việc ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai. Đoàn giám sát thực hiện giám sát qua báo cáo, tổ chức làm việc trực tiếp với 21 Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát về công tác triển khai sản xuất vụ xuân, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2022; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Quốc Oai; Ban Pháp chế giám sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế, tổ chức làm việc trực tiếp với 12 cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hiện nay, Thường trực HĐND huyện đang thực hiện giám sát về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án, hạ tầng giai đoạn 2016-2021. 

“Các đoàn giám sát, khảo sát của các Ban HĐND đều có sự phối hợp tham gia của các Ban khác, của Ủy ban MTTQ huyện, được thực hiện với các hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, tạo sự đa dạng, kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn chung. Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban có hiệu quả, được lãnh đạo huyện và các cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao” – Phó Chủ tịch HĐND huyện Dương Văn Phượng cho biết

Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện nghiêm túc; kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục. Cùng với đó, quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát được chú trọng, phân công, giao theo từng lĩnh vực tới lãnh đạo chuyên trách các Ban và Văn phòng HĐND&UBND huyện; kịp thời có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm HĐND huyện sẽ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch HĐND huyện Dương Văn Phượng cho biết, HĐND các cấp huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của huyện.

Trong đó, sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn huyện Quốc Oai giai đoạn 2021 - 2026”. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của huyện; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Đặc biệt, HĐND huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp huyện. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định…

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.691
  Online: 85