Chiều 24/8/2022, Chi bộ Phòng Phòng Thông tin, Dân nguyện thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. 

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hoá-Xã hội HĐND Thành phố; các đồng chí trong Đảng uỷ cơ quan; lãnh đạo Văn phòng; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Thông tin, Dân nguyện.


Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phòng Thông tin, Dân nguyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra với những thành tích, kết quả nổi bật, đó là: Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng nên thường xuyên chăm lo bồi dưỡng để không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ chú trọng phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin, Dân nguyện trong công tác tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri; tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp; tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả mạng CNTT nội bộ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 


Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã tham luận các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dân nguyện. Trong đó, với chủ đề “Công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân, đại biểu HĐND trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”, đảng viên Nguyễn Thị Hải Yến cho rằng, để nâng cao hiệu quả tham mưu công tác này, cần tăng cường tập huấn đối với các cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng cơ sở dữ liệu, theo dõi việc xử lý đơn chuyển cho các cơ quan, đơn vị; tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND Thành phố đôn đốc, giám sát các đơn vị trong việc giải quyết đơn của công dân. Đồng thời chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND Thành phố; tổ chức để thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Giúp lãnh đạo Văn phòng thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Với chủ đề “Thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội”, đảng viên Dương Hồng Cường cho rằng, thời gian qua Văn phòng đã chú trọng ứng dụng CNTT vào các hoạt động như công tác văn thư, trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý kỳ họp, quản lý đơn thư của công dân, phục vụ tiếp xúc cử tri,… Trong bối cảnh Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chính quyền điện tử, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, việc tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ quan Văn phòng càng đặt ra những nhiệm vụ mới với yêu cầu cao hơn, do đó cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị CNTT, cải tiến công nghệ để giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hoá-Xã hội HĐND Thành phố chúc mừng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Phòng Thông tin, Dân nguyện. Đánh giá Chi bộ đã chuẩn bị Đại hội kỹ lưỡng, báo cáo chính trị được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực với nhiệm vụ của Phòng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Phòng Thông tin, Dân nguyện có vị trí, vai trò quan trọng trong các bộ phận tham mưu cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, được giao nhóm nhiệm vụ rất quan trọng về tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân, công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng CNTT.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình gợi ý trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với 2 nhóm nhiệm vụ chính. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chính trực trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt đảng đúng theo quy định, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, HĐND TP, các Ban, trong đó tập trung vào ba nhiệm vụ chính. Đối với ứng dụng CNTT, Chi bộ xác định rõ nhiệm vụ tham mưu, đề đạt để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT trong cơ quan, xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với các bộ phận khác của Văn phòng để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động, đặc biệt là công tác văn thư lưu trữ. Đối với nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND TP, tiếp tục đẩy mạnh để lan toả sâu rộng tới cử tri và nhân dân. Trong tổng hợp, phân loại, tham mưu, theo dõi, xử lý kiến nghị cử tri, tiếp tục rà soát, tham mưu với Thường trực, lãnh đạo Văn phòng để xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ phận trong tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý, từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan dân cử. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình tin tưởng rằng, Chi bộ Phòng Thông tin, Dân nguyện tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi uỷ gồm các đồng chí: Trần Chí Công, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng phòng Thông tin, Dân nguyện; Nguyễn Trung Nam, Phó Trưởng phòng Thông tin, Dân nguyện; Hà Quốc Thịnh, chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện. Đồng chí Trần Chí Công tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Trung Nam được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Nguyễn Hợp - Ảnh: Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  536 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.478.836
  Online: 63