Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2017, từ ngày 24/7/2017 đến ngày 01/8/2017, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra công vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của 30 đơn vị quận, huyện, thị xã và 02 sở, ngành (Thanh tra Thành phố và Sở Nội vụ) trong đó giám sát trực tiếp tại 07 quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Hà Đông, Tây Hồ, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm.

Ngày 25/8/2017, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã ban hành Báo cáo kết quả giám sát số 92/BC-HĐND, kết quả giám sát cho thấy: Năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, các cấp chính quyền của Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong thực thi chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, nội dung tập trung chủ yếu vào thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính; trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại, đề ra các biện pháp khắc phục, xử lý và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó các sở, ngành đã đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành; Thành phố đã chỉ đạo thanh tra kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội và nhiều người dân quan tâm. Theo đó, toàn Thành phố đã tổ chức 152 cuộc thanh tra, kiểm tra (cấp Thành phố tổ chức 22 cuộc, cấp huyện tổ chức 130 cuộc), trong đó có 6 cuộc thanh tra chuyên ngành, 16 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng, cơ quan, đơn vị; đã tổ chức thực hiện cơ bản xong 91 kết luận.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành Thành phố. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết có hiệu quả. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo do UBND Thành phố ban hành được thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thành phố; các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp huyện phải tổ chức thực hiện cơ bản được giải quyết kịp thời; đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, toàn Thành phố đã tổ chức thực hiện dứt điểm 292/426 quyết định giải quyết khiếu nại (trong đó cấp Thành phố đã giải quyết 46/83quyết định, cấp huyện đã giải quyết 246/343quyết định), còn 134 quyết định giải quyết khiếu nại đang tổ chức thực hiện (trong đó cấp Thành phố 37 quyết định, cấp huyện 97 quyết định); kết luận giải quyết tố cáo đã tổ chức thực hiện xong 236/485 (trong đó cấp Thành phố đã giải quyết 40/108 kết luận, cấp huyện đã giải quyết 196/377 kết luận), còn 249 kết luận giải quyết tố cáo đang tổ chức thực hiện (trong đó cấp Thành phố 68 kết luận, cấp huyện 181 kết luận)

Bên cạnh kết quả đạt được Ban Pháp chế cũng đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra công vụ ở một số đơn vị còn chậm, chưa đồng đều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt, dẫn đến các vụ việc chưa thực hiện dứt điểm. Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền quận, huyện đã thực hiện xong, nhưng chậm ban hành văn bản thông báo trả lời công dân, kết thúc vụ việc, chính là nguyên nhân tiếp tố kéo dài; một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, song các đơn vị quận, huyện chưa tích cực chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ của UBND Thành phố và các sở, ngành chuyên môn.

Từ các tồn tại, hạn chế như trên, Ban Pháp chế cũng đã chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan; đồng thời kiến nghị UBND Thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã một số biện pháp nhằm đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra công vụ; quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.  

Toàn văn báo cáo xem tại đây 

ĐỨC HUẤN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  163 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.017.321
  Online: 3