* Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố (6005/UB-TH)

MỘT SỐ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA UBNH THÀNH PHỐ

(5968/UB-ĐT) V/v giải trình, bổ sung làm rõ Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

(331/BC-UB) V/v báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung đề xuất, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của cấp Thành phố.

(332/BC-UB) V/v báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019, dự án, công trình chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thành phố Hà Nội.

(335/BC-UB) V/v Giải trình, tiếp thu nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

(336/BC-UB) V/v Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào dự thảo Nghị quyết việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội - Khóa XV

1. Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 

2. Hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV

3. Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 7Thay đổi lịch TXCT trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP tại quận Hà Đông; Thay đổi lịch TXCT trước kỳ họp thứ 7 tại quận Nam Từ Liêm và huyện Thạch Thất ; Thay đổi lịch TXCT trước kỳ họp thứ 7 tại huyện Ứng Hòa và Phúc ThọThay đổi thời gian TXCT trước kỳ họp thứ 7 tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ

4. Báo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV

5. Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019 (Báo cáo; phụ lục 1; phụ lục 2)

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 

* Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. (Cập nhật ngày 03/12/2018)

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của Thành phố Hà Nội. (Báo cáo tóm tắt)

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách, tình hình thực hiện quản lý tài sản công năm 2018; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019.

3. Báo cáo kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2019-2021 của Thành phố Hà Nội.

4. Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành luật Thủ đô (313/BC-UBND).

5. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 (299/BC-UBND).

6. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 (298/BC-UBND).

7. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố Hà Nội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (312/BC-UBND).

8. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố.

9. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố (5572/UBND-TH).

10. Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

11. Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân TP năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

12. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

13. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố. 

            * Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử trị và nhân dân Thủ đô trước kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố, khóa XV.

            * Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên các Hội đồng tư vấn, các thành phần liên quan đối với dự thảo Nghị quyết "Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội"

           * Thông báo ý kiến phản biện của UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đối với dự thảo Nghị quyết "Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội"

14. Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố (670/HĐND). 

15. Báo cáo thực hiện Kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP năm 2018

16. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019 (174/TTr-UBND)

17. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 (175/TTr-UBND).

18. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017 (179/TTr-UBND).

19. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố; Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Báo cáo 309/BC-UBND)

20. Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố.

21. Báo cáo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Dự thảo  Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (180/TTr-UBND).

22. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.

23. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 về việc thông qua Đề án ”Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Thực hiện khoản 1, điều 2, Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố) (295/BC-UBND) .

24. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội) (294/BC-UBND).

25. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội) (301/BC-UBND). 

26. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được HĐND Thành phố ủy quyền cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (108/BC-HĐND).

27. Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được HĐND Thành phố ủy quyền xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 201/10/2015 của Chính phủ (103/BC-HĐND).

28. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố. (182/TTr-UBND: file 1, file 2)

29. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

30. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (thực hiện theo Thông báo kết luận số 1492-TB/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy) . (Tờ trình 163/TTr-UBND ,dự thảo NQ; Dự thảo NQ sau thẩm tra của Ban Đô thị)

31. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội (theo điều 35 Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) (171/TTr-UBND). 

32. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (168/TTr-UBND)

33. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố. (Tờ trình (173/TTr-UBND); Dự thảo NQ) - Nội dung này UBND TP đề nghị đưa vào kỳ họp tới vì cần bổ sung hồ sơ.

34. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. (Tờ trình 169/TTr-UBND ; Hồ sơ đầy đủ)

35. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. (Nội dung được hợp nhất với mục 36)

36. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tại Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015; Điều 1, Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND Thành phố (172/TTr-UBND).

37. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND Thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát và Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn Thành phố. (314/BC-UBND), (07/TTr-HĐND).

38. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay. (08/TTr-HĐND)

39. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cho HĐND bầu.

40. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (183/TTr-UBND, 122/TTR-UBND, 159/TTr-UBND, 187/TTr-UBND)

* Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Thành phố năm 2019 của thành phố Hà Nội (315/BC-HĐND)

41. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (176/TTr-UBND).

42. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về công tác nhân sự.

CÁC BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

1. Báo cáo thẩm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018; kết quả thực hiện 3 năm Kế hoạch KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP năm 2019; Dự thảo NQ về KH phát triển KT-XH năm 2019 của thành phố Hà Nội.

2. Báo cáo thẩm tra báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện KH phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 (lĩnh vực VH-XH) của TPHN. (80/BC-HĐND)

3. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ VH-XH năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội. (81/BC-HĐND)

4. Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH năm 2018; đánh giá giữa kỳ thực hiện KH phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; dự thảo NQ HĐND về KH phát triển KT-XH năm 2019 của TP Hà Nội. ( 85/BC-HĐND)

5. Báo cáo thẩm tra BC tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH năm 2018; đánh giữa giữa nhiệm kỳ KH phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, dự thảo Nq HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 của TPHN (lĩnh vực Kinh tế, ngân sách). (92/BC-HĐND)

6. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. (82/BC-HĐND)

7. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (83/BC-HĐND)

8. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội. ( 84/BC-HĐND)

9. Báo cáo thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật năm 2018. (86/BC-BPC)

10. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019. (87/BC-HĐND)

11. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018. (88/BC-HĐND)

12. Báo cáo thẩm tra Đánh giá kết quả 05 năm thi hành Luật Thủ đô. (89/BC-HĐND)

13. Báo cáo thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2017. (93/BC-HĐND)

14. Báo cáo thẩm tra Cập nhật, điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp TP Hà Nội. (94/BC-HĐND)

15. Báo cáo thẩm tra Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2019; Ý kiến về KH tài chính – ngân sách 3 năm thành phố Hà Nội 2019-2021. (95/BC-HĐND)

16. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. (96/BC-HĐND)

17. Báo cáo thẩm tra việc ban hành NQ việc sửa đổi các NQ của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các NĐ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. (97/BC-HĐND)

18. Báo cáo thẩm tra Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP Hà Nội. (98/BC-HĐND)

19. Báo cáo thẩm tra TTr, dự thảo NQ HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội. (99/BC-HĐND)

20. Báo cáo thẩm tra cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP Hà Nội đến 2020, định hướng đến năm 2030. (100/BC-HĐND)

21. Báo cáo thẩm tra TTr và dự thảo NQ về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. (101/BC-HĐND)

CÁC BÁO CÁO GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

1. Kết quả giám sát của HĐNDTP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP (57/BC-HĐND).

2. Kết quả giám sát tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hà Nội (60/BC-HĐND).

3. Kết quả khảo sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách về tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên; chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của TP Hà Nội (61/BC-HĐND).

4. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (63/BC-HĐND).

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn các quận, huyện,thị xã (66/BC-HĐND).

6. Kết quả giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn Thành phố (67/BC-HĐND).

7. Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 (74/BC-HĐND).

8. Kết quả khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (75/BC-HĐND).

9. Kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay (78/BC-HĐND).

10. Kết quả giám sát thực hiện NQ số 17/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 (79/BC-HĐND).

11. Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHN (105/BC-HĐND).

12. Kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố (106/BC-HĐND).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  706 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.415.343
  Online: 126