Quận Bắc Từ Liêm hiện có 13 phường với diện tích đất tự nhiên 4335,34 ha, dân số 320.417 người, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, xã hội tương đối thuận lợi. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo, chủ trương xuyên suốt mà Đảng ta đã đề ra là “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Thấm nhuần và cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng, thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong những năm qua, quận Bắc Từ Liêm đặc biệt quan tâm, đầu tư cho phát triển văn hóa để xây dựng văn hóa thực sự vừa là nền tảng tinh thần vừa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Quận.

Đình Đăm, phường Tây Tựu (ảnh minh họa)

Trong Kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm và hàng năm, quận Bắc Từ Liêm đưa các mục tiêu, giải pháp kinh tế gắn với các mục tiêu, giải pháp về văn hóa. Là Quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất ngày càng hạn hẹp nhưng quận Bắc Từ Liêm vẫn ưu tiên dành quỹ đất phù hợp và thuận lợi để xây dựng các thiết chế văn hóa. Song song với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm đặc biệt, ngày càng có sự đổi thay tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư, phát huy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Đến hết năm 2020, số gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” là 57.535 đạt tỷ lệ 91% (tăng 2,5% so với năm 2015); số tổ dân phố đạt danh hiệu “tổ dân phố văn hóa” là 175/181 đạt 96,6% (tăng 16,5% so với năm 2015); tỷ lệ cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 93%.

Toàn Quận có 135 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 63 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch quản lý và tổ chức 29 lễ hội truyền thống trên địa bàn, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, vui tươi, đúng quy định. Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống được quan tâm đưa vào lễ hội như: hát quan họ, hát chèo, đấu vật, đánh đu, thổi cơm thi, kéo co, đua thuyền, thi bơi... tạo ra những hiệu ứng tích cực trong đời sống nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự; qua lễ hội bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, tích cực giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Tính từ năm 2014 tới nay, quận Bắc Từ Liêm đã đầu tư tu bổ tôn tạo chống xuống cấp đối với 31 di tích với tổng số kinh phí khoảng 296 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn, Quận đã quan tâm đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở, đến nay trên địa bàn Quận đã đầu tư xây dựng, nâng cấp: 10 Trung tâm văn hóa-thể thao phường; 128 Nhà văn hóa; 86 điểm vui chơi. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn Quận cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hình thức sinh hoạt văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ cảnh quan, môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Trong giai đoạn 2016-2020 tổng kinh phí quận Bắc Từ Liêm đầu tư xây dựng cho lĩnh vực văn hóa là 320.854 tỷ đồng trong đó 320.822 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 32 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa...

Thu Huyền (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.529
  Online: 26