Ngày 5/11, quận Ba Đình tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy giai đoạn 2021-2026.  

 

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận (2017-2021), việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận là rất cần thiết, phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận hằng năm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nội dung công việc ở cả Ban Tuyên giáo Quận ủy và UBND quận, các phòng, ban, ngành, đặc biệt đã có sự xác định rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Từ hoạt động phối hợp, có thể thấy rõ một số kết quả: UBND quận, phường, các ngành kịp thời nắm được dư luận xã hội, ý kiến của nhân dân về những vấn đề bức xúc để có thể kịp thời thông tin đầy đủ về những vụ việc mà dư luận và báo chí phản ánh, đồng thời, định hướng dư luận xã hội và làm tốt công tác tuyên truyền trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân nên đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
 
Trong giai đoạn 2017-2021, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn quận giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận. Nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm chú trọng, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận và cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt. Quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định; việc thực hiện đối thoại được thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả và ngày càng mở rộng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở. 
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với HĐND - UBND quận giai đoạn 2021-2026 trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Nội dung phối hợp gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của ngành, địa phương trong toàn quận; Tham mưu với Quận ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm của quận có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...; Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ban Dân vận Quận ủy và HĐND - UBND quận cũng đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 tập trung vào 7 nội dung. Trong đó, sẽ cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận; Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng công tác giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân...  
 

Trung Hiếu (HĐND Ba Đình)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.512
  Online: 28