Trong năm 2021, HĐND huyện Phúc Thọ tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai tổ chức các hoạt động, bảo đảm trọng tâm, sát thực tiễn, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đã thể chế, ban hành nghị quyết, quyết định kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của Huyện. Đồng thời tập trung giám sát, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng; tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kiến nghị đôn đốc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn.

Năm 2022 tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện phương châm hành động của HĐND là "Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, HĐND huyện Phúc Thọ tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động, quy chế phối hợp đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện giai đoạn 2021 - 2026”. Cụ thể hóa các chương trình công tác trọng tâm, nghị quyết của Thành phố, Huyện ủy, xây dựng ban hành nghị quyết của HĐND huyện; Tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, cao chất lượng kỳ họp HĐND huyện, tập trung xây dựng, ban hành nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng luật.

Thứ ba, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND. Theo đó, định kỳ Thường trực HĐND nghe UBND và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện, kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải trình những nội dung theo đề xuất của cử tri và đại biểu HĐND tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2022. Đồng thời, tổ chức tốt các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện. Tập trung giám sát công tác quản lý nhà nước về các thiết chế văn hóa thể thao; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tiến độ triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư công; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện chọn nội dung tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp.

Thứ năm, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và tiếp xúc cử tri chuyên đề, tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ sáu, phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kĩ năng cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đại biểu chuyên trách HĐND huyện và các xã, thị trấn.

Thứ bảy, làm tốt công tác điều hòa, hướng dẫn hoạt động các ban, tổ đại biểu HĐND huyệ,n hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã. Tăng cường tổ chức các buổi làm việc nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã. Định kỳ hàng quý tổ chức giao ban chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn.

Thứ tám, triển khai thực hiện đánh giá hoạt động của Đại biểu HĐND huyện, làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động của HĐND các cấp.

Thứ chín, tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND huyện; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND.

Thứ mười, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực giao lưu, học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên trách và đại biểu dân cử. 

Toàn văn Chương trình công tác xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.441
  Online: 56