Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân vừa kết thúc đợt giám sát việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội trên địa bàn. Kết quả bước đầu cho thấy, qua gần một năm triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ, kỳ vọng của người dân vào những đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương được tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. UBND quận đã lãnh đạo UBND 11 phường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, quy định theo yêu cầu của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2013 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại quận Thanh Xuân

Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà cho biết, nhằm đánh giá quá trình tổ chức triển khai về kết quả thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH trên địa bàn quận Thanh Xuân, qua đó làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thảo gỡ; từ ngày 25/5 - 3/6/2022, HĐND quận đã tổ chức giám sát tại UBND quận, UBND 11 phường thuộc quận. Qua nghiên cứu tài liệu và kết quả làm việc với một số đơn vị, Đoàn giám sát ghi nhận, UBND quận Thanh Xuân và UBND 11 phường đã kịp thời ban hành kế hoạch và các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện thường xuyên, đúng quy định với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lan tỏa trong cả hệ thống, tập trung vào những nội dung cơ bản về chính quyền đô thị, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của chính quyền đô thị...

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố và chỉ tiêu biên chế UBND Thành phố đã giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố quản lý; UBND quận đã kịp thời thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức phường để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định với mục tiêu khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển nhanh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước tại địa bàn. Đồng thời đảm bảo quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận. 

UBND quận đã tổng hợp báo cáo xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường, xét chuyển đổi công chức phường thành công chức do UBND quận quản lý, tạo động lực giúp đội ngũ cán bộ công chức phấn khởi, yên tâm công tác; rà soát hiện trạng đội ngũ công chức chuyên môn ở các phường để phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức bài bản, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phương tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đến nay, các đơn vị cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, UBND quận đã giao chỉ tiêu biên chế đối với UBND các phường theo quy định; tổng biên chế giao 11 phường là 165 người; hiện có 152 người, thiếu 13 người so với tổng biên chế được giao. UBND 11 phường đã bố trí cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; bộ máy chính quyền sau sắp xếp đã hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả.

Đoàn giám sát của HĐND quận làm việc với UBND quận về việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội trên địa bàn

Sau khi UBND quận công bố Quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo UBND 11 phường, 100% UBND các phường đã ban hành quy chế làm việc của UBND phường thực hiện từ ngày 01/7/2021. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tăng cường vai trò, trách nhiệm cá nhân và tạo điều kiện cho Chủ tịch UBND phường chủ động, nhanh nhạy, quyết đoán trong quản lý điều hành công việc của phường để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường được thực hiện tốt, có hiệu quả; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị chính trị - xã hội phường phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội khi không tổ chức HĐND phường; công tác chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của Nhân dân ngày càng được quan tâm.

“Việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại quận Thanh Xuân đã đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị để đáp ứng các yêu cầu phát triển của quận; phát huy vai trò, sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức trong phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận, phường được đảm bảo” - Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đoàn giám sát HĐND quận nhận thấy còn một số vấn đề cần quan tâm như: việc thực hiện nguyên tắc, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP còn chưa được rõ nét; chức năng nhiệm vụ của UBND phường còn chồng chéo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành dọc và các cơ quan chuyên môn.

Theo quy định số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường bình quân là 15 người/phường, trong khi đó khối lượng công việc nhiều, gây áp lực trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức. Công chức phường theo quyết định là công chức do UBND quận quản lý, nhưng việc điều động, luân chuyển liên thông giữa quận và phường đối với đối tượng này chưa có quy định cụ thể.

Đoàn giám sát của HĐND quận làm việc với phường Thanh Xuân Trung về việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14

Đánh giá về những kết quả đạt được sau gần một năm thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định, việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận được Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của quận.

Nhấn mạnh việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, đồng chí Nguyễn Việt Hà cho biết, thời gian tới Quận sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền các kết quả đạt được của quận trong việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị... để tiếp tục tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất tại UBND các phường, tập trung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức; việc thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND phường, nhất là các nội dung đã ủy quyền cho công chức tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Đồng thời, quận cũng tăng cường chỉ đạo các phòng chức năng hướng dẫn UBND các phường trong việc thực hiện chi ngân sách; báo cáo Thành phố và có phương án tuyển dụng công chức bổ sung kịp thời cho các phường còn thiếu; bố trí, sắp xếp, điều chuyển cán bộ linh hoạt, hiệu quả và tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân và nâng cao chỉ số cải cách hành chính./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.535
  Online: 41