Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội, quận Ba Đình là một trong 12 quận và thị xã Sơn Tây không còn tổ chức HĐND cấp phường sẽ tạo ra những thay đổi trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền từ quận đến phường. Thời gian qua, quận Ba Đình xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, thực hiện mô hình chính quyền đô thị của quận đảm bảo tiến độ, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị.
 
Bộ máy chính quyền hoạt động ổn định
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 quận Ba Đình, Thường trực HĐND quận trên tinh thần đồng hành cùng UBND quận đã triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị đúng theo quy định. Đảm bảo bộ máy chính quyền quận Ba Đình và 14 phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ổn định từ ngày 01/7/2021 đến nay.
 
Ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; HĐND quận xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026 khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường; xây dựng cơ chế giám sát của HĐND quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND quận phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.
 
Theo đó, công tác kiện toàn sắp xếp bộ máy được quan tâm. HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay tổng số đại biểu của HĐND quận là 34 đại biểu (01 đồng chí chuyển công tác lên thành phố). Trong đó, có 03 đại biểu chuyên trách gồm 01 Phó Chủ tịch HĐND, 01 Phó Trưởng ban Pháp chế, 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (giảm 01 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021 là Phó Chủ tịch). Số lượng tổ đại biểu gồm 11 tổ đại biểu tại 14 phường (trong đó có 03 tổ đại biểu, mỗi tổ có 02 phường, giảm 02 Tổ đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021).
 
 Thường trực HĐND quận gồm 04 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 02 đồng chí Trưởng ban, trong đó có 01 Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu chuyên trách. Đối với 2 Ban của HĐND quận, mỗi ban gồm 7 thành viên, trong đó có 01 Phó  Trưởng ban chuyên trách và 06 đại biểu kiêm nhiệm. 
 
Bộ máy giúp việc của HĐND gồm có 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND là đại biểu kiêm nhiệm; 01 cán bộ Văn phòng HĐND&UBND. Quận quản lý đối với 181 công chức, trong đó có 14 Chủ tịch, 27 Phó Chủ tịch UBND phường, 140 công chức theo đúng quy định của thành phố.
 
Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu
 
Trên tinh thần đồng hành, Thường trực HĐND phối hợp tốt với UBND quận trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và chỉ đạo của Quận ủy; trong thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; trong theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong công tác giám sát và tổ chức tiếp xúc với cử tri; trong việc giám sát hoạt động của UBND quận, UBND phường và xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc để đảm bảo quyền làm chủ, quyền giám sát của người dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức các thành viên ngày càng được nâng cao.
 
Ngoài ra, HĐND quận cũng quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND quận, đặc biệt là đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu trẻ để tạo nguồn cán bộ, nguồn đại biểu HĐND nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức 03 đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác cho đại biểu HĐND quận. Các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND quận được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định tại Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội.
 
Dù có nhiều cố gắng, song Thường trực HĐND quận cũng cho rằng, việc không còn tổ chức HĐND cấp phường sẽ tạo ra những thay đổi trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền từ quận đến phường, trong đó có nhiệm vụ giám sát trực tiếp UBND, Chủ tịch UBND 14 phường; đa số các đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm cũng là khó khăn cho tổ chức hoạt động của HĐND quận.
 
Ngoài ra, một số Tổ đại biểu HĐND quận chưa chủ động trong việc tổ chức các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là việc tổ chức hoạt động giám sát. Vẫn còn một số ít đại biểu HĐND quận chưa thực sự phát huy được vai trò đại diện cho nhân dân, chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh các ý kiến của nhân dân mà chưa đưa ra được những ý kiến, giải pháp trong việc bàn và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chưa chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động, còn nể nang, ngại va chạm; nhất là trong hoạt động chất vấn, giải trình.
 
Trên cơ sở số biên chế được UBND Thành phố giao, hiện nay quận Ba Đình còn thiếu 33 vị trí chức danh công chức làm việc ở 14 phường chưa được tuyển dụng đủ, một số công chức phải làm việc kiêm nhiệm sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc của phường. Hiện một số công chức phường chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên do vậy chưa thể bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên được.
 
Bên cạnh đó, UBND phường không còn là 1 cấp ngân sách, nên không thể chủ động trong quá trình cân đối thu chi mà phải phụ thuộc vào dự toán của cơ quan cấp trên dẫn đến có chế độ chi chưa kịp thời theo quy định.
 
Để khắc phục những hạn chế trên, giải pháp thời gian tới, HĐND quận sẽ làm tốt công tác tham mưu với Cấp ủy trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND quận.
 
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình hoạt động của Thường trực HĐND; rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp công tác với UBND, Ủy ban MTTQ quận. Điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đáp ứng yêu cầu Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội. Tăng cường hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND trong giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND quận; giám sát hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND phường.
 
Về hoạt động giám sát, HĐND quận sẽ tập trung giám sát chuyên đề việc giải quyết kiến nghị của công dân; công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân.
 
Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của chính quyền các phường để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính quyền đô thị, đồng thời kiến nghị cấp trên xem xét tháo gỡ những vướng mắc không thuộc thẩm quyền của Quận.
 
 Thường trực HĐND quận phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Ba Đình tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 trên địa bàn quận./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.092
  Online: 19